Uchwała nr XXXII/226/06Rady Miejskiej w Pakościz dnia 22 czerwca 2006zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2006 rokNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. 2)

Uchwała nr XXXII/226/06
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 22 czerwca 2006


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. 1) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. 2)


uchwala się, co następuje:

§ 1. I. W uchwale Nr XXVIII/197/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2006r. z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:

przyjąć środki dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę 7 400 zł

dokonać zwiększenia w planie dochodów i w planie wydatków na kwotę 107 780 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 11a “Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 1 517 008 zł”, otrzymuje brzmienie:

“Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty
2 004 608 zł”.

§ 12 pkt 2 lit.b “z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna
dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości 1 000 000 zł”, otrzymuje brzmienie:

“z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości
1 701 672 zł.”

II. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

po stronie dochodów 15 903 422 zł
po stronie wydatków 18 404 672 zł
deficyt 2 501 250 zł

Źródłem pokrycia deficytu będzie:
pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu 1 404 608 zł
nadwyżka z lat ubiegłych 1 096 642 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej
Ryszard Kuflewicz___________________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz.1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (17 sierpnia 2006, 07:43:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3234