ZARZĄDZENIE Nr 143/2020 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

ZARZĄDZENIE Nr 143/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI  
z dnia 21 lutego 2020 r.  
 
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.  
 
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy( Dz. U. z 2019r. Poz.684 ze zm.) w związku z Postanowieniem z dnia 5 lutego 2020 r. Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. ( Dz. U. z 2020 r. poz 184) , zarządzam co następuje:
 
§ 1. Wyznacza się miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie:  
a) urzędowych obwieszczeń:
  • tablica informacyjna przy ul. Barcińskiej w Pakości usytuowana w pobliżu budynku Urzędu Miejskiego w Pakości,
  • tablica informacyjna przy ul. Mogileńskiej w Pakości usytuowana w pobliżu Klubu „Jubilat” Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
  • tablice informacyjne usytuowane w sołectwach z terenu gminy Pakość, 
b)     plakatów wszystkich komitetów wyborczych :
  • słup informacyjny usytuowany w pobliżu przystanku autobusowego przy ul. Barcińskiej w Pakości,
  • słup informacyjny usytuowany na skrzyżowaniu ul. Rynek – Szeroka w Pakości,
  • słup informacyjny usytuowany na skrzyżowaniu ul. Barcińska – Mieleńska w Pakości. 
§ 2. Każdemu komitetowi wyborczemu wyznacza się do dyspozycji na umieszczenie swoich materiałów wyborczych na słupach informacyjnych, o których mowa w § 1 pkt b,  powierzchnię wynikającą z ilorazu:  
  • 10,19 m² podzieloną przez liczbę wszystkich komitetów wyborczych – w przypadku słupa informacyjnego usytuowanego w pobliżu przystanku autobusowego przy ul. Barcińskiej w Pakości,
  • 8,22 m² podzieloną przez liczbę wszystkich komitetów wyborczych – w przypadku słupa informacyjnego usytuowanego na skrzyżowaniu ul. Rynek – Szeroka w Pakości,
  • 8,17 m² podzieloną przez liczbę wszystkich komitetów wyborczych – w przypadku słupa informacyjnego usytuowanego na skrzyżowaniu ul. Barcińska – Mieleńska w Pakości. 
§ 3. Plakaty, hasła i inne materiały wyborcze lub urządzenia ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych obowiązani są usunąć w terminie  30 dni po dniu wyborów. W przypadku nieusunięcia ich przez zobowiązanych zostaną one usunięte na ich koszt.  
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym w szczególności na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pakość, a także poprzez rozplakatowanie na obszarze gminy Pakość.
 
Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

 
 
 
   
UZASADNIENIE 
 
Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz niezwłocznie po rozpoczęciu kampanii wyborczej zapewnia na obszarze gminy odpowiednią liczbę miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podaje wykaz tych miejsc do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.  

metryczka


Wytworzył: Beata Łechtańska (27 lutego 2020)
Opublikował: Jacek Malinowski (27 lutego 2020, 11:24:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 451