Uchwała nr IX/69/07Rady Miejskiej w Pakościz dnia 30 października 2007zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w banku komercyjnym. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 168 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późn.zm.)

Uchwała nr IX/69/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 30 października 2007


zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w banku komercyjnym.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 168 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późn.zm.)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/50/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w banku komercyjnym § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Spłata kredytu nastąpi do dnia 31 grudnia 2008 roku. Źródłem spłat będą dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości  

Tadeusz Grupa  

 

UZASADNIENIE
do uchwały Nr IX/69/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 30 października 2007r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w banku komercyjnym

Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z potrzeby realizacji Projektu pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w stulecie istnienia szkoły”.
Realizacja zadania nastąpi w 2007r. i będzie finansowana ze środków budżetu gminy oraz środków Mechanizmu Finansowego EOG. Dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego EOG będzie przekazywane w formie zaliczki oraz jako refundacja faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowanych. Jednym z warunków podpisanej umowy o udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego jest doprecyzowanie terminu spłaty kredytu. Zatem podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
 
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591, z późn. zm.), zgodnie z którym do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (14 grudnia 2007, 09:08:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3342