Zarządzenie nr 163/08BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 12 grudnia 2008w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Zarządzenie nr 163/08
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 12 grudnia 2008


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Na  podstawie art. 188 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104[1]) postanawia się, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:

 • dokonać przeniesienia w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na kwotę 65 525 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,  

2. Po dokonanych zmianach:
a)      § 1 otrzymuje brzmienie:
Dochody budżetu gminy w wysokości 21 881 129,62 zł, w tym:

 • dochody bieżące w kwocie 20 582 039,62 zł , w tym:
  dochody własne 11 434 616,00 zł
  subwencja 4 882 210,00 zł
  dotacje 4 265 213,62 zł
 • dochody majątkowe w kwocie 1 299 090,00 zł

b)      § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 881 129,62 zł

 • wydatki bieżące w kwocie 19 729 219,62 zł, w tym:
  wynagrodzenia i pochodne 9 083 668,42 zł,
  dotacje 748 308,00 zł
  obsługa długu 176 709,00 zł
 • wydatki majątkowe w kwocie  2 151 910,00 zł

c)      załącznik nr 8 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 rok określono w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 (170kB) pdf
 
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984. 

 

UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 163/08 Burmistrza Pakości
z dnia 12 grudnia 2008r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok

Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2008r. wynika z konieczności dokonania przeniesień w planie wydatków budżetowych  w celu zabezpieczenia przyszłych wydatków budżetowych w Urzędzie Miejskim oraz na wniosek dyrektora ZPO w Kościelcu, dyrektora Szkoły Podstawowej w Pakości, dyrektor Gimnazjum w Pakości, dyrektor Przedszkola Miejskiego w Pakości oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości.

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 188 ust. 2 pkt. 1  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, Rada Miejska upoważniła Burmistrza Pakości do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami. Upoważnienie została zawarte w Uchwale nr XI/84/07 Rady Miejskiej  w Pakości  z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2008 rok.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (19 stycznia 2009, 14:36:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2695