Zarządzenie nr 124/2016BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 28 kwietnia 2016zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 r.

Zarządzenie nr 124/2016
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 28 kwietnia 2016


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.1)) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Pakości z 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 r. z późn.zm, wprowadzić następujące zmiany:

1) zwiększyć środki dotacji celowej:
a) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 257 868,38 zł,
b) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 5 721,00 zł,
c) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 326 060,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie o kwotę 589 649,38 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 31 411 522,40 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 30 682 322,40 zł;
a) dochody własne 17 475 787,00 zł,
b) subwencje 6 287 294,00 zł,
c) dotacje celowe 6 919 241,40 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 729 200,00 zł;
a) dochody ze sprzedaży majątku 679 200,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 50 000,00 zł,”;
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia,

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości 36 613 559,40 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 29 660 938,40 zł;
a) wydatki jednostek budżetowych 20 867 146,68 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 771 120,48 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 096 026,20 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 444 560,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 905 450,72 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 41 681,00 zł,
e) obsługa długu 402 100,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 6 952 621,00 zł:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 922 621,00 zł,
b) wydatki majątkowe w formie dotacji – 30 000,00 zł.”;
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 5 202 037,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 833 467,00 zł i pożyczek w kwocie 2 300 000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1 068 570,00 zł.

6) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2016r. określono w załączniku Nr 1, 1a, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.

Załączniki (169kB) pdf

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015r. poz. 238, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1854 i 1890 oraz z 2016r. poz.195.
UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 124/2016
Burmistrza Pakości
z 28 kwietnia 2016r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2016 rok

Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2016r. jest konsekwencją zwiększenia dotacji celowej decyzją nr WFB.I.3120.3.20.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w rozdz. 75011 o kwotę 1 442,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z rozliczenia dotacji udzielonej w 2015r. na zadania z zakresu spraw obywatelskich; decyzją nr WFB.I.3120.3.21.2016/16 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w rozdz. 75011 o kwotę 4 279,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich; decyzją nr WFB.I.3120.3.22.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w rozdz. 01095 o kwotę 257 868,38 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz przeniesienie pomiędzy rozdziałami 85295 par.2010 a 85211 par.2060 w związku z ze zmianą klasyfikacji wydatków na świadczenia wychowawcze; decyzją nr WFB.I.3120.3.23.2016/19 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w rozdz. 80103 o kwotę 65 760,00 zł oraz w rozdz.80104 o kwotę 260 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 r.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowią art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.). Zgodnie z ich treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek finansów publicznych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (23 czerwca 2016, 11:04:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 495