Uchwała nr XXXVIII/383/2022RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 listopada 2022w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 559, z późn. zm.1) ) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1452, z późn. zm.2) )

Uchwała nr XXXVIII/383/2022
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 listopada 2022


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 559, z późn. zm.1) ) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1452, z późn. zm.2) )


uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni – 1,16 zł,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 5,79 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m² powierzchni – 0,61 zł,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1m² powierzchni – 3,81 zł,

2) od budynków lub ich części od 1m² powierzchni użytkowej:
a) mieszkalnych – 1,00 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,78 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,71 zł.

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/277/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 listopada 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Oset

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2022 r. poz. 1512.


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 1 stycznia 2023r. od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 559, z późn. zm.), zgodnie z którym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych w granicach określonych w odrębnych ustawach oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 1452, z późn. zm.), zgodnie z którym rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokości stawek podatku od nieruchomości. Górne stawki podatku od nieruchomości określone zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów, z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z 2022r., poz. 731). Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Podjęcie niniejszej uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Stawki podatku od nieruchomości zostały podwyższone w stosunku do 2022r. o średnio 12,15%. Sugerowano się poziomem wskaźnika inflacji oraz koniecznością zapewnienia środków na finansowanie zadań realizowanych przez Gminę. Podatek od nieruchomości jest głównym źródłem dochodów własnych Gminy i stanowi ok. 33% dochodów własnych.
5. Ocena skutków finansowych:
Uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (7 grudnia 2022, 13:03:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 220