Zarządzenie nr 272/09BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 22 grudnia 2009w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2009 rok

Zarządzenie nr 272/09
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 22 grudnia 2009


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104[1]) postanawia się, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr XX/171/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2008r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2009 rok z późn. zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 0102 – Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 50 202 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 
 • dokonać zmian w  planie wydatków budżetowych:
  • zwiększeń o kwotę 50 202 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
2. Po dokonanych zmianach:

§ 1 otrzymuje brzmienie:
 
Dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 22 755 168,35 zł, w tym:
 • dochody bieżące w kwocie, w tym: 21 271 555,35 zł  
  • dochody własne 11 564 613,00 zł
  • subwencja 5 724 866,00 zł
  • dotacje celowe 3 982 076,35 zł
 • dochody majątkowe w kwocie 1 483 613,00 zł
  • dotacje i środki otrzymane na inwestycje 1 280 379,00 zł 
  • dochody ze sprzedaży majątku 202 000,00 zł
  • dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 234,00 zł 
§ 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 
Wydatki budżetu gminy w wysokości  25 557 460,35 zł
 • wydatki bieżące w kwocie 20 953 710,35 zł, w tym na: 
  • wynagrodzenia i pochodne 9 929 611,68 zł
  • dotacje 851 215,00 zł                                 
  • obsługa długu 242 437,00 zł 
 • wydatki majątkowe w kwocie 4 603 750,00 zł, 
  • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 603 750,00 zł
§ 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 802 292,00 zł, który zostanie pokryty przychodami  pochodzącymi z:
 • zaciąganych kredytów w kwocie 846 504,00 zł 
 • nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 955 788,00 zł
 
d) załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok określono w załączniku Nr 1, 2 oraz 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik Nr 1 (89kB) pdf
Załącznik Nr 2 (93kB) pdf
Załącznik Nr 3 (36kB) pdf
 

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984,  z 2008r. Nr 180 poz.1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz.1370, Nr 227 poz.1505 oraz z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz.666.  
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 272/09
Burmistrza Pakości
z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2009 rok
 
Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2009 r. wynika z konieczności:
 • zwiększenia planu dotacji celowych na 2009r. w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, na kwotę 50 202 zł zgodnie z pismem Nr WFB.I.3011-88/09 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2009r. z przeznaczeniem na realizację, wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych z tego tytułu przez gminy, w drugim okresie płatniczym 2009r. – rezerwa celowa cz.83, poz. 75 ustawy budżetowej na 2009r.
 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Zgodnie z jego treścią, zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 stycznia 2010, 08:27:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2138