Zarządzenie nr 188/05BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 28 grudnia 2005w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze porównania stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych z dokumentami

Zarządzenie nr 188/05
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 28 grudnia 2005


w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze porównania stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych z dokumentami

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.1) postanawia się, co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w drodze porównania stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych z dokumentami w terminie od dnia 28 grudnia 2005r. do dnia 15 stycznia 2006r.

§ 2. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 grudnia 2005r.

§ 3. Do przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 1, powołuję zespół spisowy, w składzie:

  1. Aniela Stefańska – przewodnicząca
  2. Anna Borowiak
  3. Marlena Fiutakiewicz

§ 4. Członkowie zespołu ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam przewodniczącej komisji inwentaryzacyjnej i członkom zespołu spisowego.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 188/05 Burmistrza Pakości
z dnia 28 grudnia 2005r.

w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze porównania stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych z dokumentami

Zgodnie z zapisem art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację składników majątkowych. Celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów i doprowadzenie ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem rzeczywistym. Odpowiedzialność za zarządzenie inwentaryzacji, terminowe i prawidłowe jej przeprowadzenie ponosi kierownik jednostki.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 13:42:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3366