Uchwała nr XVIII/201/2016RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2016w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870)

Uchwała nr XVIII/201/2016
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2016


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 34 696 303,03 zł, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 34 060 168,03 zł, w tym:
  a) dochody własne 17 650 270,03 zł,
  b) subwencje 6 483 791,00 zł,
  c) dotacje celowe 9 926 107,00 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 52 122,00 zł,
 2. dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w kwocie 636 135,00 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 39 614 666,03 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 32 475 037,75 zł, w tym:
  a) wydatki jednostek budżetowych 20 461 321,75 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 209 878,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 251 443,75 zł,
  b) dotacje na zadania bieżące 1 495 500,00 zł,
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 195 581,00 zł,
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 69 635,00 zł,
  e) obsługa długu 253 000,00 zł,
 2. wydatki majątkowe w wysokości 7 139 628,28 zł, w tym:
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 759 628,28 zł,
  b) dotacje na zadania majątkowe 380 000,00 zł.
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 4 918 363,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 558 465,00 zł i pożyczek w wysokości 1 359 898,00 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 684 571,44 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 766 208,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
 2. Sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4 918 363,00 zł,
 3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 766 208,44 zł.
§ 6. Planowane zadania inwestycyjne na 2017r. określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 190 093,03 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 9. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 54 000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 96 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 160 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 151 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 9 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały budżetowej.
§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:
 1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
  a) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
  b) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4 918 363,00 zł,
  c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 766 208,44 zł,
 2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy, dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,
 3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załączniki (2090kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak


1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2016r. poz. 1579.UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVIII/201/2016
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności ustanowienia podstawy gospodarki finansowej na 2017 rok. Budżet jest narzędziem umożliwiającym kierowanie działaniami gminy, jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz jej przychodów i rozchodów. Budżet przygotowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz w oparciu o obowiązujące przepisy o dochodach jst. Przy szacowaniu wydatków brano pod uwagę wnioski zgłoszone przez mieszkańców miasta i gminy Pakość, radnych Rady Miejskiej oraz jednostki podległe. Kierowano się koniecznością zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy oraz koniecznością realizacji ustawowo określonych zadań własnych i zleconych gminy.
Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz 1870).

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (3 stycznia 2017, 12:18:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 521