Uchwała nr XXIX/286/2021RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2021w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2022–2034Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.1) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 późn.zm.2)

Uchwała nr XXIX/286/2021
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2021


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2022–2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.1) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 późn.zm.2)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pakość na lata 2022–2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza Pakości do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Pakości do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Burmistrza Pakości do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Upoważnić burmistrza do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych Konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXI/197/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2021–2034, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Pakości: Nr XXII/209/2021 z dnia 25 lutego 2021r., Nr XXIII/220/2021 z dnia 25 marca 2021r., Nr XXV/239/2021 z dnia 29 czerwca 2021r., Nr XXVIII/276/2021 z dnia 26 listopada 2021r. oraz Nr XXIX/289/2021 z dnia 29 grudnia 2021r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r.

Załączniki (5848kB) pdf

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Tomasz Oset


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1834.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1535 oraz 1773.


UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2022–2034.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną uchwały stanowi art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 późn.zm.).
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Uchwała nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia konieczność ustanowienia dokumentu wskazującego kierunki polityki finansowej Gminy Pakość w określonym horyzoncie czasowym, a także jest instrumentem niezbędnym w zarządzaniu finansami gminy, zapewniającym racjonalne planowanie zadań i długu.
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała nie wywołuje skutków finansowych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (11 stycznia 2022, 09:29:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 106