Uchwała nr XIX/168/2012RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 listopada 2012w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemnościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ), art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.2) )

Uchwała nr XIX/168/2012
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 listopada 2012


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ), art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.2) )


uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pakość, powstającymi na zamieszkałych nieruchomościach, jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 i § 3.

§ 2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 11 zł (jedenaście złotych 00/100) na miesiąc od osoby.

§ 3. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 6 zł (sześć złotych 00/100) na miesiąc od osoby.

§ 4. Ustala się stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady:
  1. 120 dm3 - 12 zł (słownie: dwanaście złotych 00/100)
  2. 240 dm3 - 22 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote 00/100)
  3. 1100 dm3 - 70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100)
  4. KP -7 -310 zł (słownie: trzysta dziesięć złotych 00/100)
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Grupa


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 47, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, poz.146 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887 oraz z 2012r. poz. 567
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012r. poz. 951
Uzasadnienie
do uchwały Nr XIX/168/2012
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.), zgodnie z którym rada gminy dokona wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 ww. ustawy metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustali stawki takiej
opłaty i stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Rozważając zalety i wady poszczególnych metod Rada Miejska w Pakości wybrała metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami określoną w art. 6j ust. 1 pkt.1 tj. "od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość". Metoda ta wydaję się być najbardziej sprawiedliwa, zrozumiała i akceptowalna dla mieszkańców.
Stawki opłaty zostały ustalone po analizie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
  1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
  2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  3. obsługi administracyjnej tego systemu.
Ustalono również niższe stawki dla osób zbierających odpady w sposób selektywny.
Stawki opłat za pojemnik o określonej pojemności ustalono uwzględniając obowiązujące ceny oraz szacowanie cen na rok 2013 przedstawione przez Przedsiębiorstwo.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (11 grudnia 2012, 14:14:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2732