Zarządzenie nr 3/2018BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 10 grudnia 2018zmieniające zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Zarządzenie nr 3/2018
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 10 grudnia 2018


zmieniające zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.1)) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.2)), w związku z § 14 pkt 1 ppkt b uchwały Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/295/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018r., uchwałą Nr XIX/306/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018r., uchwałą Nr XXX/318/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018r., uchwałą Nr XXXI/331/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2018r., uchwałą Nr XXXIII/348/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2018r. oraz uchwałą Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 grudnia 2018r. i załącznikiem Nr 1 do uchwały Nr XXVII/287/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2018–2031, zmienionym uchwałą Nr XXVIII/296/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018r. oraz uchwałą Nr XXIX/307/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018r., uchwałą Nr XXX/319/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018r., uchwałą Nr XXXI/332/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2018r., uchwałą Nr XXXIII/349/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2018r. oraz uchwałą Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 grudnia 2018r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 311/2018 Burmistrza Pakości z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, zmienionym zarządzeniem Nr 321/2018 Burmistrza Pakości z dnia 23 marca 2018r. oraz zarządzeniem Nr 369/2018 Burmistrza Pakości z dnia 28 września 2018r. § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Zaciągnąć w 2018 roku kredyt długoterminowy w wysokości 3 413 496,44 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzynaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 44/100), z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakość na 2018 rok, wynikającego z konieczności realizacji inwestycji:
1. „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości” kredyt w wysokości 1 659 678,00 zł,
2. „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości” kredyt w wysokości 676 538,75 zł,
3. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Barcin” kredyt w wysokości 367 932,11 zł,
4. „Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś, gmina Pakość” kredyt w wysokości 402 886,33 zł,
5. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość” kredyt w wysokości 306 461,25 zł."
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1349 i 1432.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 3/2018
Burmistrza Pakości
z dnia 10 grudnia 2018r.

zmieniającego zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Z uwagi na zmianę źródeł finansowania zadania „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości”, niewykorzystane środki kredytu na ww. projekt umożliwiają przesunięcie ich na sfinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość”, gdyż mieszczą się w planowanym deficycie. Ostateczna wartość kredytu niezbędnego do pokrycia planowanego deficytu i zabezpieczenia wkładu własnego wynosi 3 413 496,44 zł.
Wartość kredytu na sfinansowanie niżej wymienionych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:
  1. 1. „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości" kredyt w wysokości 1 659 678,00 zł, bez zmian,
  2. „Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości” kredyt w wysokości 676 538,75 zł, zmniejszenie o 306 461,25 zł,
  3. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Barcin” kredyt w wysokości 367 932,11 zł, bez zmian,
  4. „Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy-Wielowieś, gmina Pakość” kredyt w wysokości 402 886,33 zł, bez zmian,
  5. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość” kredyt w wysokości 306 461,25 zł, zwiększenie o 306 461,25 zł.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), zgodnie z którym burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, a do jego zadań należy w szczególności określenie sposobu wykonywania uchwał. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.), jednostka samorządu terytorialnego może zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok z późn.zm., Burmistrz Pakości jest upoważniony do zaciągania pożyczek i kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakość.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (18 grudnia 2018, 15:47:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 366