Uchwała nr XXXVIII/382/2022RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 listopada 2022zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.1) ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.2) ) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.3) )

Uchwała nr XXXVIII/382/2022
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 listopada 2022


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.1) ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.2) ) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.3) )


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok, zmienionej uchwałą Nr XXX/301/2022 z dnia 17 lutego 2022r., uchwałą Nr XXXI/311/2022 z dnia 29 marca 2022r., uchwałą Nr XXXII/325/2022 z dnia 31 maja 2022r. oraz uchwałą Nr XXXIII/335/2022 z dnia 23 czerwca 2022r., uchwałą Nr XXXIV/341/2022 z dnia 12 lipca 2022r., uchwałą Nr XXXV/360/2022 z dnia 27 września 2022r., uchwałą Nr XXXVI/377/2022 z dnia 27 października 2022r. oraz uchwałą Nr XXXVII/381/2022 z dnia 9 listopada 2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:
- zwiększenie środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 20 000,00 zł,
- zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 48,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 32 704,00 zł,
- zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 324 826,19 zł,
- zwiększenie dotacji celowej w dziale 855 Rodzina o kwotę 378 168,00 zł,
- zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 43 947,20 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej na zadania z zakresu spraw obywatelskich w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 52 668,00 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społecznej o kwotę 14 260,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez zwiększenie o kwotę 732 765,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 62 465 442,03 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 56 321 199,74 zł, w tym:
a) dochody własne 29 489 360,49 zł,
b) subwencje 8 032 666,00 zł,
c) dotacje celowe 18 799 173,25 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 417 696,04 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 6 144 242,29 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 550 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 zł,
c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 75,00 zł,
d) dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje 5 564 167,29 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 852 084,59 zł.”

4) § 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 67 668 444,93 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 54 441 213,85 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 34 734 769,27 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 172 962,17 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 561 807,10 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 2 309 308,18 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 302 952,00 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 324 184,40 zł,
e) obsługa długu 770 000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 13 227 231,08 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 145 931,08 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 268 722,78 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 81 300,00 zł."

5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 5 203 002,90 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 528 047,07 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 127 955,83 zł oraz przychodami z tytuły zaciąganych kredytów w kwocie 547 000,00 zł,

6) załącznik „Zadania inwestycyjne” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

8) załącznik „Plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

9) załącznik „Plan finansowy dochodów i wydatków realizowanych w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

10) załącznik „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

11) załącznik „Fundusz sołecki” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,

12) załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,

13) załącznik "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały,

14) § 14 uchwały pozostaje bez zmian:
„§ 14. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 547 000,00 zł.”;

15) § 15 uchwały pozostaje bez zmian:
„§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł.
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 547 000,00 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załączniki (5922kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Oset

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 584, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733.


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2022 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), zgodnie z którymi do wyłącznej właściwości rady gminy należy: ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym, ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym, określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 późn. zm.).
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), jednakże zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1461) podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Uchwała nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Podjęcie niniejszej uchwały uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:
- w dziale 750 Administracja publiczna, zmniejszenie planu dotacji o kwotę 52 668,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.83.2022 z dnia 16 listopada 2022r., zwiększenie na kwotę 7 050,00 zł, są to odsetki z tytułu zakładanych lokat w banku,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł, są to środki na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej, zgodnie z umową nr DFS-V.7211.439.2021, zwiększenie o kwotę 48,00 zł, są to środki Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z pismem WFB.I.3121.3.196.2022 z dnia 21 listopada 2022r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększenie na kwotę 21 275,96 zł, w związku z wykonaniem ponad plan wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 15 451,24 zł, są to środki na zakup opału w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu w ramach przyznanego dodatku dla podmiotów wrażliwych,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie dotacji celowej o kwotę 6 300,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.86.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2022r. zwiększenie dotacji celowej o kwotę 26 404,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz zmniejszenie o kwotę 14 260,00 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji, zwiększenie na kwotę 150,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł w związku z realizacją dochodów poniżej planu,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie o kwotę 20,00 zł, z tytułu odsetek w związku ze zwrotem nienależnie pobranego dodatku węglowego, zwiększenie o kwotę 324 826,19 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.345.2022 z dnia 24 listopada 2022 r., środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie dotacji o kwotę 378 008,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.82.2022 z dnia 15 listopada 2022r. z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zwiększenie o kwotę 160,00 zł zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.84.2022 z dnia 15 listopada 2022r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł w związku z niższym niż zakładano zwrotem wypłaconych w latach poprzednich świadczeń,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł, są to otrzymane darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kontenera dla sołectwa Gorzany-Giebnia-Węgierce,

W planie wydatków budżetowych wprowadzono:
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, zmniejszenie o kwotę 11 000,00 zł, środki przeniesiono na inne zadanie inwestycyjne,
- w dziale 600 Transport i łączność, przeniesienie na kwotę 1 056,00 zł w związku z projektem porozumieniem w sprawie uruchomienia przez Powiat Inowrocławski dodatkowych linii komunikacyjnych w weekendy i dni wolne od pracy na terenie miasta i gminy Pakość,
- w dziale 750 Administracja publiczna, zmniejszenie o kwotę 52 668,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowych na 2022r., zwiększenie o kwotę 5 200,00 zł z przeznaczeniem na inkaso sołtysów,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie na kwotę 22 000,00 zł, są to środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości oraz wkład własny gminy w kwocie 2 000,00 zł na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP, zwiększenie na kwotę 48,00 zł, są to środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 15 451,24 zł, środki na zakup opału w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia, zwiększenie na kwotę 21 275,96 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie na kwotę 32 704,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 14 260,00 zł w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł w związku z niższym niż zakładano zwrotem wypłaconych w latach poprzednich świadczeń,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie o kwotę 20,00 zł tytułem odsetek od zwrotu nienależnie pobranego dodatku węglowego, przeniesienie w ramach planu dodatku węglowego, zwiększenie o kwotę 324 826,19 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - III transza,
- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie na kwotę 378 168,00 zł w związku z otrzymanymi dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł związku z niższym niż zakładano zwrotem wypłaconych w latach poprzednich świadczeń,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie wartości zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Dworcowej w Pakości wraz z odbudową nawierzchni” o kwotę 40 571,00 zł w związku z koniecznością wykupu nieruchomości gruntowej pod sieć wodociągową oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej, zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł wartości zadania „Zakup i montaż kontenera socjalnego w sołectwie Gorzany-Giebnia-Węgierce”, przeniesienia w planie wydatków funduszu sołeckiego Jankowa, Radłowa i Gorzany-Giebnia-Węgierce, zmiany nie powodują zmian zakresu przedsięwzięć.
5. Ocena skutków regulacji
Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków, jednakże deficyt nie uległ zmianie.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (2 grudnia 2022, 07:54:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 42