Uchwała nr II/6/2014RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2014zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2014-2029Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.1) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.–Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.2) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.3)

Uchwała nr II/6/2014
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2014-2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.1) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.–Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.2) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.3)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/262/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2014–2029, zmienionej uchwałą Nr XXIX/272/2014 z dnia 28 stycznia 2014r., Nr XXX/279/2014 z dnia 25 marca 2014r., zarządzeniem Burmistrza Pakości Nr 317/2014 z dnia 4 kwietnia 2014r., uchwałą Nr XXXI/292/2014 z dnia 15 maja 2014r., uchwałą Nr XXXII/301/2014 z dnia 24 czerwca 2014r., uchwałą Nr XXXIII/313/2014 z dnia 11 września 2014r. oraz uchwałą Nr XXXIV/321/2014 z dnia 30 października 2014r. wprowadzić zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Jerzy Joachimiak


Załącznik nr 1, 2 (3444kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379, 911 i 1146.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012r. poz. 986, 1456 i 1548.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072.
UZASADNIENIE
do uchwały Nr II/6/2014
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2014r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2014–2029

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności wprowadzenia zmian w zakresie dochodów i wydatków w budżecie Gminy Pakość na 2014 rok, a także zmniejszenia przychodów w 2014 roku o kwotę 66 437,00 zł.
Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Pakość powinny być zgodne co najmniej w tym zakresie.
Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.).

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (8 stycznia 2015, 12:37:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 633