Zarządzenie nr 7/2003 Burmistrza Pakości z dnia 7 marca 2003w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Zarządzenie nr 7/2003
Burmistrza Pakości
z dnia 7 marca 2003


w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach / Dz.U. z 1996r., Nr 132, poz.622, z 1997r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770, z 2000r. Nr 22, poz.272, z 2001r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz.1800 z 2002r., Nr 113, poz. 984 oraz z 2003r., Nr 7 poz. 78 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 200, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806/

zarządzam, co następuje:

§ 1

Określić następujące wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług:

1.W zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1 /posiadanie specjalistycznego sprzętu do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2/ utrzymywanie ww. sprzętu w należytym stanie technicznym nie zagrażającym środowisku naturalnemu,

3/ zawieranie indywidualnych umów na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz każdorazowe wystawianie dowodów zapłaty za ich świadczenie,

4/ prowadzenie rejestru umów zawartych w przedmiocie prowadzonej działalności,

5/ prowadzenie ewidencji określającej harmonogramy odbioru odpadów komunalnych,

6/przekazywanie do Urzędu Miejskiego w Pakości sprawozdania z realizacji świadczonych usług z uwzględnieniem informacji zawartych w pkt. 4 i pkt. 5 do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału,

7/ zapewnienie odbioru gromadzonych w sposób selektywny odpadów stałych z uwzględnieniem przynajmniej dwóch surowców tj. tworzyw sztucznych, makulatury oraz rozbudowy systemu o zbiórkę kolejnych surowców w razie takiej konieczności,

8/ postępowanie z odpadami w sposób zgodny z przepisami ustawy o odpadach oraz przepisami o ochronie środowiska.

2. W zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

1/ posiadania specjalistycznego sprzętu do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

2 /utrzymywania ww. sprzętu w należytym stanie technicznym nie zagrażającym środowisku naturalnemu,

3/ zawierania indywidualnych umów na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz każdorazowe wystawianie dowodów zapłaty za ich świadczenie,

4/ prowadzenie rejestru umów zawartych w przedmiocie prowadzonej działalności,

5/ prowadzenie ewidencji określającej harmonogramy opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

6/ przekazywanie do Urzędu Miejskiego w Pakości sprawozdania z realizacji świadczonych usług z uwzględnieniem informacji zawartych w pkt. 4 i pkt. 5 do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału,

7/ unieszkodliwianie odebranych z terenu Gminy Pakość nieczystości ciekłych przez oczyszczalnię ścieków w Pakości,

8/ udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez oczyszczalnię ścieków w Pakości,

9/ postępowanie z odpadami w sposób zgodny z przepisami o ochronie środowiska.

3. prowadzenie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:

1/ odbieranie zwierząt bezdomnych po każdorazowym zgłoszeniu ich obecności na terenie Gminy Pakość przez pracownika Urzędu Miejskiego w Pakości,

2/posiadanie specjalistycznego sprzętu zapewniającego humanitarne postępowanie ze zwierzętami.

§ 2

Obowiązek o którym mowa w § 1 ust.1, pkt 7 musi uwzględniać opróżnianie wszystkich funkcjonujących typów pojemników do selektywnej zbiórki, które zakupił Urząd Miejski w Pakości i które zostały rozstawione na terenie gminy.

§ 3

Treść zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez jego zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.


Burmistrz Pakości

 Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 10:39:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4112