Zarządzenie nr 30/07BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 10 maja 2007w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok

Zarządzenie nr 30/07
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 10 maja 2007


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1 oraz ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104[1]) postanawia się, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2006r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2006 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:

- przyjąć środki dotacji celowej w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 59 540 zł
- przyjąć środki dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę 47 926 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- dokonać przeniesień w planie wydatków budżetowych na kwotę 2 600 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy w wysokości 17 891 112 zł, w tym:
- dochody własne w kwocie 10 115 972 zł
- subwencja w kwocie 4 067 354 zł
- dotacje w kwocie 3 707 786 zł

b) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 736 108 zł
- wydatki bieżące w kwocie 17 430 834 zł 
- wydatki majątkowe w kwocie 3 305 274 zł

c) § 3 pkt 1 Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 844 996 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1 806 750 zł
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 550 000 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 488 246 zł

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok określono w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832.

Załącznik nr 1,2 (96kB) pdf

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 30/07
Burmistrza Pakości
z dnia 10 maja 2007r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok

Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2007 r. wynika z konieczności:

  • przyjęcia środków dotacji w związku z otrzymana decyzją Nr WFB.I.3011-16/07 z dnia 25 kwietnia 2007r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 4 436 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu,
  • przyjęcia środków dotacji w związku z otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3011-18/07 z dnia 4 maja 2007r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 59 540 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy; w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 43 490 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywania”,
  • dokonania zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na przyszłe wydatki budżetowe, w związku ze złożonym pismem przez Dyrektora Gimnazjum.

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 188 ust.1 pkt 1 oraz ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Zgodnie z jego treścią, zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej Uchwały Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (28 stycznia 2009, 13:35:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2551