Uchwała nr II/10/2014RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2014w sprawie uchwalenia na 2015 rok programu współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnegoNa podstawie art. 5a ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.[1])

Uchwała nr II/10/2014
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie uchwalenia na 2015 rok programu współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 5a ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.[1])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Uchwalić na rok 2015 program współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały, zwany dalej „Programem”.
 
§ 2. Każda ze stron ma prawo przedstawić propozycje zmian do „Programu” w trakcie jego realizacji.
 
§ 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych wskazanych w „Programie” określa Rada Miejska w uchwale budżetowej.
 
§ 4. Sprawozdanie z realizacji „Programu” w zakresie rzeczowym i finansowym, Burmistrz Pakości przedłoży Radzie Miejskiej wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok, nie później jednak niż do 30 kwietnia 2016 r.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                               
Przewodniczący   
Rady Miejskiej
Jerzy Joachimiak


Załącznik (141kB) pdf  

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2014r. poz. 1138 i 1146  
 

 
UZASADNIENIE
do uchwały nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia na rok 2015 programu współpracy Gminy Pakość z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Podjęcie przedmiotowej uchwały ma na celu stworzenie lepszych warunków dla rozwoju inicjatyw lokalnych oraz struktur działających na rzecz społeczności lokalnych. Stanowić będzie również istotny instrument zwiększenia wpływu obywateli na kreowanie polityki społecznej w gminie oraz ułatwi organizacjom pozarządowym i innym podmiotom określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) dostęp do realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, prowadzonych przez samorząd gminny. Gmina uzyska tym samym podstawy prawne dotyczące zasad wspierania zadań publicznych ww. podmiotom oraz udzielania dotacji na ich realizację. Projekt programu współpracy został udostępniony  na stronie internetowej Gminy Pakość. W terminie  do 7 dni od udostępnienia programu współpracy zainteresowane podmioty mogły składać wnioski i uwagi do przedstawionego projektu.                                         ..
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 5a ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z tymi przepisami organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 zawiera w szczególności:
 1. cel główny i cele szczegółowe programu;
 2. zasady współpracy;
 3. zakres przedmiotowy;
 4. formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2;
 5. priorytetowe zadania publiczne;
 6. okres realizacji programu;
 7. sposób realizacji programu;
 8. wysokość środków planowanych na realizację programu;
 9. sposób oceny realizacji programu;
 10. informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
 11. tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (5 marca 2015, 11:16:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 633