Zarządzenie nr 274/2021BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 30 sierpnia 2021zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok

Zarządzenie nr 274/2021
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 30 sierpnia 2021


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1372), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.) oraz § 14 ust. 2 uchwały Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok z późn.zm., zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok, zmienionej uchwałą Nr XXII/208/2021 z dnia 28 lutego 2021r., Nr XXIII/219/2021 z dnia 25 marca 2021r., Nr XXIV/227/2021 z dnia 20 maja 2021r. oraz Nr XXV/238/2021 z dnia 29 czerwca 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie wydatków przeniesienie na kwotę 108 050,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) § 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 47 375 390,99 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 44 918 580,45 zł, w tym:
a) dochody własne 22 849 043,07 zł,
b) subwencje 8 294 899,00 zł,
c) dotacje celowe 13 774 638,38 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 45 332,15 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2 456 810,54 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 1 164 500,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35 000,00 zł,
c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 525,00 zł,
d) dotacje celowe na inwestycje 1 256 785,54 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 130 785,54 zł,"

3) § 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 54 928 893,09 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 44 630 764,95 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 29 329 601,63 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 668 725,05 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 660 876,58 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 853 593,60 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 034 157,70 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 65 312,02 zł,
e) obsługa długu 348 100,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 10 298 128,14 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 126 726,12 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 478 986,46 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 171 402,02 zł."

4) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 7 553 502,10 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 3 300 881,56 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 847 922,88 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 12 081,62 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 392 616,04 zł,

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2021r. określono w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik (269kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2021 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.). Zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie z § 14 ust. 2 uchwały Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
w dziale 750 Administracja publiczna, przeniesienie na kwotę 82 510,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zabezpieczenia środków na wynajem pomieszczeń dla Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość oraz na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego,
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przeniesienie na kwotę 22 000,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę dwóch bram segmentowych – garażowych, które pozwolą zabezpieczyć właściwe garażowanie pojazdu Ford Ranger i przyczepy na osprzęt gaśniczy,
w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie na kwotę 2 040,00 zł, w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, w Przedszkolu Miejskim w Pakości z przeznaczeniem na badania profilaktyczne i bieżące funkcjonowanie placówki,
w dziale 851 Ochrona zdrowia, przeniesienie na kwotę 1 000,00 zł, w związku z podejmowanymi działaniami promocyjnymi i organizacyjnymi, mającymi na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19,
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, przeniesienie na kwotę 500,00 zł, w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu z przeznaczeniem na opłacenie składek na Fundusz Pracy.
5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (31 sierpnia 2021, 15:27:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 107