Uchwała nr XXVII/257/2013RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 26 listopada 2013w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w obrębie Wojdal gm. Pakość na niezabudowaną nieruchomość gruntową będącą współwłasnością osób fizycznych, położoną w obrębie Wojdal gm. Pakość Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1]) oraz art.13 ust. 1 i art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.[2])

Uchwała nr XXVII/257/2013
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 listopada 2013


w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w obrębie Wojdal gm. Pakość na niezabudowaną nieruchomość gruntową będącą współwłasnością osób fizycznych, położoną w obrębie Wojdal gm. Pakość

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1]) oraz art.13 ust. 1 i art. 15 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.[2])


uchwala  się,  co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w m. Wojdal gm. Pakość oznaczonej geodezyjnie nr 87 o pow. 2744 m2, (dr – droga), KW nr 26587, stanowiącej własność Gminy Pakość, na niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w m. Wojdal, gm. Pakości, oznaczoną geodezyjnie nr 69/7 o pow. 2744 m2, (dr - droga) KW nr BY1I/00060270/5, będącą współwłasnością osób fizycznych.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej  
Tadeusz Grupa

 
[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 645.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz.675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 723, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337,  z 2012r. poz. 908,  951, 1256, 1429 i  1529 oraz z 2013r. poz. 829 i 1238. 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały nr XXVII/257/2013
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 listopada 2013 r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Pakość, położonej w obrębie Wojdal gm. Pakość na niezabudowaną nieruchomość gruntową będącą współwłasnością osób fizycznych, położoną w obrębie Wojdal gm. Pakość
 
Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w m. Wojdal gm. Pakość oznaczona geodezyjnie nr 87 o pow. 2744 m2, (dr – droga), KW nr 26587, stanowi własność Gminy Pakość, natomiast niezabudowana nieruchomość gruntowa położoną w m. Wojdal gm. Pakości, oznaczona geodezyjnie nr 69/7 o pow. 2744 m2, (dr - droga) KW nr BY1I/00060270/5, stanowi współwłasność osób fizycznych.
W związku z zainteresowaniem współwłaścicieli działki nr 69/7 - stanowiącej drogę zamianą nieruchomości z Gminą Pakość, będącą właścicielem działki nr 87  - stanowiącej drogę, celowym jest dokonanie omawianej zamiany.
Zamiana nieruchomości nastąpi z rozliczeniem finansowym miedzy właścicielami zamienianych nieruchomości. Współwłaściciele działki, oznaczonej geodezyjnie nr 69/7, o pow. 2744 m2, (dr - droga) KW nr BY1I/00060270/5, przekażą na rzecz Gminy Pakość odpowiednią kwotę pieniężną, w celu pokrycia różnicy wartości między zamienianymi działkami.
Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. Powołując się na przepis art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, ze zm.), nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem, dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji. Przepis art.15 ust.1 powołanej ustawy w szczególności stanowi, iż nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (2 stycznia 2014, 08:46:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1140