Zarządzenie nr 178/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 5 sierpnia 2020zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

Zarządzenie nr 178/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 5 sierpnia 2020


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz § 13 ust. 2 uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok z późn.zm., zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XIV/123/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 kwietnia 2020r.,Nr XV/137/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2020r. oraz Nr XVI/150/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów zwiększenie w związku z otrzymaniem środków dotacji celowej w dziale:
- 852 Pomoc społeczna w kwocie 15 372,00 zł,
- 855 Rodzina w kwocie 5 631,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:
zwiększenie o kwotę 21 003,00 zł,
przeniesienie na kwotę 84 513,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 51 302 895,10 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 43 947 878,24 zł, w tym:
a) dochody własne 21 619 874,00 zł,
b) subwencje 7 608 108,00 zł,
c) dotacje celowe 14 719 896,24 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 304 770,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 7 355 016,86 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 6 004 235,37 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 16 320,00 zł,
c) dotacje celowe oraz środki przeznaczone na inwestycje 1 334 461,49 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 200 232,49 zł,”;

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości 51 454 608,47 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 43 587 834,62 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 27 591 615,99 zł,
᠆ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 375 880,73 zł,
᠆ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 215 735,26 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 793 254,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 525 440,93 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 318 123,70 zł,
e) obsługa długu 359 400,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 7 866 773,85 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 736 773,85 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 69 685,28 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 130 000,00 zł,”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 151 713,37 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 151 713,37 zł,

6) załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

7) załącznik "Fundusz sołecki" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2020r. określono w załączniku Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (612kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt GrońUZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2020 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie z § 13 ust. 2 uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2020 rok z późn.zm., Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
- w dziale 600 Transport i łączność, przeniesienie na kwotę 38 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup znaków drogowych oraz na wykonanie utwardzenia chodnika w ramach funduszu sołeckiego Rycerzewa,
- w dziale 750 Administracja publiczna, przeniesienie na kwotę 18 823,00 zł, na bieżące funkcjonowanie urzędu,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie na kwotę 2 600,00 zł, planuje się wykonanie prac remontowych w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 15 372,00 zł, w rozdz. 85214 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.51.2020 z dnia 27 lipca 2020r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy, przeniesienie na kwotę 22 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, pokrycia kosztów środków ochrony a także przygotowania stanowisk pracy do obsługi klientów w związku z pandemią COVID-19 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości,
- w dziale 855 Rodzina, zwiększenie o kwotę 5 631,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.55.2020 z dnia 3 sierpnia 2020r. z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przeniesienie na kwotę 1 500,00 zł,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeniesienie na kwotę 200,00 zł, w związku ze zleceniem wykonania ekspertyzy ornitologicznej drzew,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przeniesienie na kwotę 890,00 zł, na zakup wyposażenia świetlicy w Radłowie w ramach funduszu sołeckiego.
5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (10 sierpnia 2020, 13:00:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 236