Uchwała nr XVIII/156/08RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 23 października 2008w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńczeNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) oraz uchwałą Nr XXVI/183/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała nr XVIII/156/08
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 23 października 2008


w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) oraz uchwałą Nr XXVI/183/05 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 września 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania


uchwala się , co następuje:

§ 1. Określa się następujące szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za świadczenie opiekuńcze:

  1. w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek podopiecznego lub pracownika socjalnego, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości może całkowicie zwolnić podopiecznego z ponoszenia odpłatności lub obniżyć je, nie więcej jednak niż o 5%, ze względu na:
    • konieczność ponoszenia odpłatności za pobyt innego członka rodziny w domu pomocy społecznej, w ośrodku wparcia lub wszelkiego typu placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub leczniczo – rehabilitacyjnych;
    • więcej niż jedna osoba w rodzinie podopiecznego korzysta z usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedna przewlekle choruje;
    • zdarzenie losowe w rodzinie podopiecznego, w szczególności: śmierć członka rodziny, wypadek, pożar, klęska żywiołowa, ekologiczną, kradzież, nagły – niezbędny wydatek z budżetu domowego;
    • pogorszenie stanu zdrowia podopiecznego, które pociąga za sobą wzrost kosztów leczenia lub konieczność zapewnienia stałej opieki i pielęgnacji, a ich brak skutkować zagrożeniem życia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości

Tadeusz Grupa

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.

Załącznik (30kB) pdf

Uzasadnienie
do uchwały nr XVIII/156/08
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 23 października 2008 r.

w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych. Usługi takie świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych. Mogą one być przyznane również osobie wymagającej pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, nie określa zasad częściowego albo całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi opiekuńcze. Z uwagi na często trudno sytuację życiową osób korzystających z tej formy wsparcia spowodowaną sytuacją zdrowotną, wysokimi kosztami leczenia, zachodzi konieczność wprowadzenia w uzasadnionych przypadkach częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności za świadczone usługi.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (17 listopada 2008, 13:29:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3483