Uchwała nr II/8/2018RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 6 grudnia 2018w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na 2019 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.1)) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 2017r. poz. 1892 późn. zm.2))

Uchwała nr II/8/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 6 grudnia 2018


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.1)) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 2017r. poz. 1892 późn. zm.2))


uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta, będącą podstawą naliczania podatku rolnego na 2019 rok na obszarze Gminy Pakość, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M. P. z 2018r. poz 1004) z kwoty 54,36 za 1 dt do kwoty 47,00 za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, 1349 i 1432.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1588 i 1669.UZASADNIENIE
do uchwały Nr II/8/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 6 grudnia 2018 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2019r.

Przedmiotową uchwałę podejmuje się celem ustalenia ceny skupu 1 dt żyta, będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2019 rok.
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 2017r. poz. 1892 z późn. zm.) średnia cena skupu żyta jest ogłaszana corocznie Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M. P. z 2018r., poz 1004) cena ta wynosi 54,36 zł za 1 dt.
Ogłoszona średnia cena skupu żyta na rok 2019 w znacznym stopniu obciążyłaby podatników podatku rolnego, w związku z powyższym Rada Miejska w Pakości korzystając z uprawnień wynikających z art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, obniża średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok na terenie Gminy Pakość do kwoty 47,00 za 1 dt.
Powyższa uchwała otrzymała pozytywną opinię Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Przysieku z dnia 5 listopada 2018r.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (17 grudnia 2018, 07:35:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 447