Uchwała nr VIII/59/07Rady Miejskiej w Pakościz dnia 13 września 2007zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz. 844, z późn. zm.2)

Uchwała nr VIII/59/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 13 września 2007


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz. 844, z późn. zm.2)


uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr II/12/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2006r. Nr 165, poz. 2624 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 928)
§ 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Na inkasenta wyznacza się p. Wojciecha Dąbrowskiego."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości

Tadeusz Grupa  

 

UZASADNIENIE
do uchwały Nr VIII/59/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 13 września 2007r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

           Przedmiotową uchwałę podejmuje się w związku z koniecznością organizacyjnego uporządkowania i połączenia realizacji zadań związanych m.in. z dozorem nad obiektami gminnymi tj. stadionem miejskim oraz targowiskiem.

           Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844, z późn. zm.), który wskazuje, iż rada gminy w szczególności określa inkasenta w przypadku zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (14 grudnia 2007, 07:58:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3077