Uchwała nr VII/50/07Rady Miejskiej w Pakościz dnia 21 czerwca 2007w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w banku komercyjnymNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 168 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późn.zm.2)

Uchwała nr VII/50/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 21 czerwca 2007


w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w banku komercyjnym

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 168 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późn.zm.2)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć długoterminowy kredyt w 2007r. w banku komercyjnym do wysokości 1 000 000 zł (słownie: jedenmilionzłotych 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie Projektu pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w stulecie istnienia szkoły”.

§ 2. Spłata kredytu nastąpi w 2008 roku. Źródłem spłat będą dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 3. Ustalić zabezpieczenie spłaty ww. kredytu w formie weksla in blanco.

§ 4. Upoważnić Burmistrza Pakości do załatwienia wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z zaciągnięciem i spłatą kredytu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości

Tadeusz Grupa

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 oraz Nr 249, poz. 1832.

 

UZASADNIENIE
do uchwały Nr VII/50/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 21 czerwca 2007r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w banku komercyjnym

Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z potrzeby realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w stulecie istnienia szkoły”.

Realizacja zadania rozpocznie się w roku 2007 i będzie finansowana ze środków budżetu gminy oraz środków Mechanizmu Finansowego EOG. Dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego EOG będzie przekazywane w formie zaliczki jako refundacja faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowanych. Z uwagi na zagwarantowanie płynności finansowej ww. Projektu, zaciągnięcie kredytu jest konieczne i  uzasadnione.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), zgodnie z którym do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (24 lipca 2007, 13:18:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3512