Uchwała nr X/90/2015RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 23 grudnia 2015w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2016–2029Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.)

Uchwała nr X/90/2015
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 23 grudnia 2015


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2016–2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pakość na lata 2016–2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza Pakości do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Pakości do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Burmistrza Pakości do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
§ 5. Traci moc uchwała Nr II/7/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2015–2029, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Pakości: Nr III/25/2015z dnia 12 lutego 2015r., Nr IV/34/2015 z dnia 26 marca 2015 r., Nr V/39/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r., Nr VI/50/2015 z dnia 23 czerwca 2015r., Nr VII/59/2015 z dnia 17 września 2015r., Nr VIII/72/2015 z dnia 29 października 2015r., Nr X/88/2015 z dnia 23 grudnia 2015r. oraz zarządzeniem Nr 56/2015 Burmistrza Pakości z dnia 30 czerwca 2015r.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Załączniki (1513kB) pdf

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Jerzy Joachimiak


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r. poz. 238, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1854 i 1890
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015r. poz. 1045 i 1890UZASADNIENIE
do uchwały Nr X/90/2015
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 23 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2016–2029

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia konieczność ustanowienia dokumentu wskazującego kierunki polityki finansowej w określonym horyzoncie finansowym Gminy Pakość, a także jest instrumentem niezbędnym w zarządzaniu finansami gminy, zapewniającym racjonalne planowanie zadań i długu.
Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.).

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (11 stycznia 2016, 10:26:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 485