Zarządzenie nr 409/2022BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 16 grudnia 2022zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok

Zarządzenie nr 409/2022
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 16 grudnia 2022


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz § 15 ust. 2 i 5 uchwały Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok z późn.zm., zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok, z późn.zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów:
- zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10 912,00 zł
- zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 5 725,00 zł,
- zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 487,00 zł,
- zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 855 Rodzina o kwotę 978,00 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej w dziale 855 Rodzina o kwotę 15 000,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej w dziale 855 Rodzina o kwotę 203,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków zwiększenie o kwotę 3 305,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 63 508 845,84 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 57 364 603,55 zł, w tym:
a) dochody własne 29 513 909,25 zł,
b) subwencje 8 125 163,00 zł,
c) dotacje celowe 19 725 531,30 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 417 696,04 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 6 144 242,29 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 550 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 zł,
c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 75,00 zł,
d) dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje 5 564 167,29 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 852 084,59 zł”,

4) § 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 68 711 848,74 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 55 784 617,66 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 35 232 665,27 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 280 598,31 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 952 066,96 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 2 309 308,18 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 181 694,41 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 290 949,80 zł,
e) obsługa długu 770 000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 12 927 231,08 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 845 931,08 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 268 722,78 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 81 300,00 zł",

5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 5 203 002,90 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 528 047,07 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 127 955,83 zł oraz przychodami z tytuły zaciąganych kredytów w kwocie 547 000,00 zł,

6) załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

7) załącznik "Plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2022r. określono w załączniku Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (2189kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Zarządzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2022 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.). Zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie z § 15 ust. 2 uchwały Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok z późn.zm., Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych, natomiast zgodnie z § 15 ust. 5 ww. uchwały, Burmistrz Pakości może dokonywać zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość, w tym dokonywać przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywać czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
w dziale 750 Administracja publiczna, przeniesienie na kwotę 11 209,18 zł, w związku z rozliczeniem zadań zleconych i bieżącym funkcjonowaniem urzędu,
w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, przeniesienie na kwotę 11,28 zł, w związku z rozliczeniem zadań zleconych,
w dziale 754 Pozostała działalność, zwiększenie o kwote 10 800,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.227.2022 z dnia 13 grudnia 2022r., są to środki Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwiększenie o kwotę 112,00 zł, są to środki Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
w dziale 758 Różne rozliczenia, zwiększenie o kwotę 5 725,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.13.2022.g z dnia 13 grudnia 2022r., są to środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, pomoc przyznana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie na kwotę 15 006,10 zł, z przeznaczeniem na opłatę pakietu szkoleń, zakup oprogramowania wraz z okablowaniem, środków czystości, tonera do kserokopiarek i drukarek, odkurzacza, pokrycie kosztów remontu wejścia głównego szkoły,
w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 487,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.220.2022 z dnia 6 grudnia 2022r., z przeznaczeniem na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi, realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
w dziale 855 Rodzina, zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2022 z dnia 8 grudnia 2022r., zwiększenie o kwotę 978,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.227.2022 z dnia 13 grudnia 2022r., są to środki Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych, realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwiększenie o kwotę 203,10 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.96.2022 z dnia 13 grudnia 2022r., z przeznaczeniem na sfinasowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
5. Ocena skutków regulacji:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (22 grudnia 2022, 08:06:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 24