Zarządzenie nr 278/2013 BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 14 listopada 2013w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2014 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2014 - 2029

Zarządzenie nr 278/2013
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 14 listopada 2013


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2014 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2014 - 2029

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1]), art. 230 ust. 1, ust. 2 i art. 238 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[2]) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Pakość na 2014 rok:
 1. Dochody  budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 29 870 000,00 zł, w tym:
  1) dochody bieżące w kwocie 26 492 835,00 zł
  a) dochody własne 17 102 146,85 zł;
  b) subwencje 5 877 330,00 zł;
  c) dotacje celowe 3 513 358,15 zł, w tym: 
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 73 068,15 zł;     
  2) dochody majątkowe w kwocie 3 377 165,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1 673 965,00 zł, w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1 673 965,00 zł     
  b) dochody ze sprzedaży majątku 1 653 200,00 zł  
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 50 000,00 zł; 
 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2014 rok w wysokości 29 870 000,00 zł, w tym:
  1) wydatki bieżące w wysokości 25 611 289,00 zł;
  a) wydatki jednostek budżetowych  20 109 449,85 zł; 
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  12 939 945,60 zł;
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  7 169 504,25 zł;   
  b) dotacje na zadania bieżące  1 156 000,00 zł;
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  3 807 771,00 zł;  
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 –  73 068,15 zł;
  e) obsługa długu  465 000,00 zł;
  2) wydatki majątkowe w wysokości  4 258 711,00 zł;
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 258 711,00 zł, w tym:
  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 783 864,00 zł; 
§ 2. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pakość na lata 2014 – 2029.
 
§ 3. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania, projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2014–2029.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal

 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2014 rok (147kB) pdf
Część opisowa do projektu Budżetu Gminy na 2014 rok (1291kB) pdf
Załącznik nr 1 (191kB) pdf
Załącznik nr 1a (107kB) pdf
Załącznik nr 2 (378kB) pdf
Załącznik nr 3 (104kB) pdf
Załącznik nr 4 (111kB) pdf
Załącznik nr 5 (111kB) pdf
Załącznik nr 6 (87kB) pdf
Załącznik nr 7 (87kB) pdf
Załącznik nr 8 (80kB) pdf
Załącznik nr 9 (112kB) pdf
Załącznik nr 10 (102kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2014-2029 (109kB) pdf
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2014-2029 (312kB) pdf
Załącznik nr 1 (360kB) pdf
Załącznik nr 2 (109kB) pdf

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 645.
[2] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 938. 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Burmistrza Pakości
Nr 278/2013 z dnia 14 listopada 2013r.
 
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2014 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2014 - 2029  
 
Zgodnie z art.30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) do zadań burmistrza należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał rady miejskiej.
Zgodnie z art. 230 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej: regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, natomiast zgodnie z art. 238 ww. ustawy zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej: organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz inne materiały.
   
Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (25 listopada 2013, 11:54:25)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (25 listopada 2013, 12:01:52)
Zmieniono: Publikacja projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2014-2029

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1908