Uchwała nr XXXI/213/06Rady Miejskiej w Pakościz dnia 27 kwietnia 2006w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pakości za 2005 .Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) oraz art. 199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm ), po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2005 rok i zapoznaniu się z treścią Uchwały Nr 8/S/2006 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy oraz opinii Komisji Rewizyjnej do wykonania budżetu Gminy Pakość za rok 2005,

Uchwała nr XXXI/213/06
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 kwietnia 2006


w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pakości za 2005 .

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) oraz art. 199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm ), po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2005 rok i zapoznaniu się z treścią Uchwały Nr 8/S/2006 Składu Orzekającego Nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy oraz opinii Komisji Rewizyjnej do wykonania budżetu Gminy Pakość za rok 2005,


uchwala się, co następuje:

§ 1. Udzielić Burmistrzowi Pakości absolutorium za 2005 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej
Ryszard Kuflewicz


UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXI/213/06
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 kwietnia 2006r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pakości za 2005 r.

 1. Rada Miejska w Pakości rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pakość za 2005 r.

  planowane dochody 15 169 737 zł

  wykonane dochody  15 365 243 zł

  deficyt 300 000 zł


  _____________________________

  planowane wydatki 15 469 737 zł

  wykonane wydatki 14 724 148 zł

  nadwyżka 641 095 zł

 2. Komisja Rewizyjna przedstawiła Radzie Miejskiej wniosek o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Pakości.

 3. Rada Miejska zapoznała się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Pakości sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok oraz uchwałą dotyczącą zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pakości za 2005 r.

 4. Podjęcie uchwały odbyło się poprzez głosowanie jawne.
  Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Udział w sesji Rady Miejskiej w Pakości wzięło 14 radnych, co stanowi 93,3% składu. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, wstrzymało się od głosu 3 radnych, przeciwnych podjęciu uchwały było 0 radnych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (9 sierpnia 2006, 10:33:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4775