Zarządzenie nr 89/2015Burmistrza Pakościz dnia 26 października 2015w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów szkoły i przedszkola w czasie ich nieobecności w roku szkolnym 2015/2016

Zarządzenie nr 89/2015
Burmistrza Pakości
z dnia 26 października 2015


w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów szkoły i przedszkola w czasie ich nieobecności w roku szkolnym 2015/2016

Na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.¹ ) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Wyznacza się następujących nauczycieli jako osoby zastępujące dyrektorów szkoły i przedszkola w czasie ich nieobecności w roku szkolny 2015/2016:
  1. Panią Celinę Grzegdala – w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu;
  2. Panią Jolantę Orzechowską – w Przedszkolu Miejskim w Pakości. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
   

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 . Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167 poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr127, poz.857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz.827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317 i poz.1650, z 2014 r. poz. 7 poz., 290, poz.538 poz.,598 poz.,642, poz.811, poz.1146, poz.1198 i poz.1877 oraz z 2015 r. poz. 357, poz. 1240 i poz. 1629
 

 
Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 89/2015

Burmistrza Pakości
z dnia 26 października 2015 r.
 
w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów szkoły i przedszkola w czasie               ich nieobecności w roku szkolnym 2015/2016
 
Zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U.  z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ) w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący. 
Z uwagi na fakt, iż w  Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu oraz w Przedszkolu Miejskim w Pakości nie utworzono stanowisk wicedyrektorów, wyznaczenie osób, które zastąpią dyrektorów w przypadku ich nieobecności, jest uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (12 listopada 2015, 07:26:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 568