Zarządzenie nr 374/2018BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 11 października 2018zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Zarządzenie nr 374/2018
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 11 października 2018


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.1)) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z późn. zm.2)) oraz § 14 ust. 2 uchwały Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok z późn.zm. zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 r. zmienionej uchwałą Nr XXVIII/295/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018r., uchwałą Nr XXIX/306/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018r., uchwałą Nr XXX/318/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018r., uchwałą Nr XXXI/331/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2018r. oraz uchwałą Nr XXXIII/348/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększenie planu dochodów budżetowych w związku z otrzymaniem dotacji celowych w dziale:
801 Oświata i wychowanie na kwotę 539,92 zł,
852 Pomoc społeczna na kwotę 2 878,89 zł,
855 Rodzina na kwotę 5 310,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 728,81 zł,
dokonanie przeniesień na kwotę 295 220,62 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 41 169 483,48 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 36 990 574,25 zł, w tym:
a) dochody własne 19 232 590,37 zł,
b) subwencje 6 321 341,00 zł,
c) dotacje celowe 11 436 642,88 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 101 152,50 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 4 178 909,23 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 600 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 3 558 909,23 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 3 330 995,00 zł,”

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 45 748 754,54 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 35 941 797,61 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 23 510 036,48 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 941 325,02 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 568 711,46 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 405 900,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 637 746,43 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 120 914,70 zł,
e) obsługa długu 267 200,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 9 806 956,93 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 687 956,93 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 6 291 706,34 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 119 000,00 zł,”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 4 579 271,06 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 413 496,44 zł, pożyczek w wysokości 300 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 865 774,62 zł,

6) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

7) załącznik „Zestawienie zmian w funduszu sołeckim” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2018r. określono w załącznikach Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

Załączniki (783kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1349 i 1432
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 374/2018
Burmistrza Pakości
z dnia 11 października 2018r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2018r., wynika z
konieczności:
- zwiększenia planu dochodów i wydatków zgodnie z otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.53.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 października 2018r. w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 539,92 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonymi przez jednostki samorządu terytorialnego,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków zgodnie z otrzymaną decyzją Nr WFB.I.3120.3.56.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018r. w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 2 878,89 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej na IV kwartał 2018 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w dziale 855 Rodzina na kwotę 5 310,00 zł, w związku ze sprawozdaniem pn. Dobry Start – liczba dzieci stan na 28.09.2018, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

Ponadto dokonano przeniesienia w planie wydatków:
- w dziale 700 Gospodarka komunalna na kwotę 50 000,00 zł w związku z koniecznością zlecenia remontów budynków i lokali mieszkalnych oraz eksploatacją i zarządzaniem gminnym zasobem mieszkaniowym,
- w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 9 062,93 zł w związku z realizacją zadań zleconych, bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz z przeznaczeniem na zakup części do kserokopiarki w Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 204 357,00 zł w związku z przeliczeniem wynagrodzeń nauczycieli oraz bieżącym funkcjonowaniem szkół,
- w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 27 758,69 zł w związku z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości, zabezpieczenia środków na wypłaty zasiłków celowych oraz wynagrodzeń dla opiekunek środowiskowych i wychowawców świetlicy „Przystań”,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 1 192,00 zł w związku z przeliczeniem
pochodnych od wynagrodzeń,
- w dziale 855 Rodzina na kwotę 1 850,00 zł w związku z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na kwotę 500,00 zł w planie wydatków funduszu sołectwa Ludkowo-Mielno-Wojdal,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę 500,00 zł w planie wydatków
funduszu sołectwa Ludkowo-Mielno-Wojdal.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2770 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych a także w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok z późn.zm., Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (29 października 2018, 13:08:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 397