Uchwała nr XXVIII/248/09 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2009zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2009 rokNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.[2])

Uchwała nr XXVIII/248/09
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2009


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1.  1. W uchwale Nr XX/171/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2009r. z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • zmniejszyć środki dotacji rozwojowej w dziale 600- Transport i łączność o kwotę 402 799 zł 
 • dokonać zmian w  planie dochodów budżetowych 
  • zwiększeń na kwotę 1 199 172 zł 
  • zmniejszeń na kwotę 323 100 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a do niniejszej uchwały, 
 • dokonać zmian w  planie wydatków budżetowych:
  • zwiększeń na kwotę 56 320 zł 
  • zmniejszeń na kwotę 1 695 307 zł 
  • przeniesień na kwotę 18 333 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
2. Po dokonanych zmianach:
a)      § 1 otrzymuje brzmienie:
 
Dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 23 228 441,35 zł, w tym:
 • dochody bieżące w kwocie, w tym: 21 966 624,35 zł  
  • dochody własne 12 200 964,00 zł
  • subwencja 5 783 584,00 zł
  • dotacje celowe 3 982 076,35 zł 
 • dochody majątkowe w kwocie 1 261 817,00 zł  
  • dotacje i środki otrzymane na inwestycje 877 580,00 zł
  • dochody ze sprzedaży majątku 383 003,00 zł
  • dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 234,00 zł 
b)       § 2 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
Wydatki budżetu gminy w wysokości  23 918 473,35 zł
 • wydatki bieżące w kwocie 20 947 177,35 zł, w tym na: 
  • wynagrodzenia i pochodne 9 931 487,68 zł
  • dotacje 851 508,00 zł                                
  • obsługa długu 242 437,00 zł 
 • wydatki majątkowe w kwocie 2 971 296,00 zł, 
  • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 971 296,00 zł
c)       § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu gminy w wysokości 690 032 zł, który zostanie pokryty przychodami  pochodzącymi z:
 • nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 690 032 zł 
d)      załącznik Nr 3 „Planowane inwestycje na lata 2009-2012” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 
e)     załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2009r.” na kwotę 4 603 750 zł otrzymuje brzmienie:

„Zadania inwestycyjne w 2009r.” na kwotę 2 971 296 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały,
 
f)      załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz bezzwrotnych środków zagranicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
 
g)      załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu na 2009r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
 
h)      załącznik Nr 8 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
 
i)       załącznik Nr 11 „Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
 
j)       załącznik Nr 13 „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
 
k)      załącznik Nr 14 „Prognoza  kwoty  długu  i  spłat  na  rok 2009  i  lata  następne” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

l)       § 10 uchwały Nr XX/171/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2009r. „Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł
2)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 846 504 zł

otrzymuje nowe brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł
 
§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pakości
Tadeusz Grupa
 

Załącznik Nr 1 (104kB) pdf
Załącznik Nr 1a (147kB) pdf
Załącznik Nr 2 (110kB) pdf
Załącznik Nr 3 (115kB) pdf
Załącznik Nr 3a (116kB) pdf
Załącznik Nr 4 (174kB) pdf
Załącznik Nr 5 (135kB) pdf
Załącznik Nr 6 (97kB) pdf
Załącznik Nr 7 (124kB) pdf
Załącznik Nr 8 (167kB) pdf
Załącznik Nr 9 (104kB) pdf
   
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i nr 223, poz.1458 oraz  z 2009r. Nr 52, poz. 420.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984,  z 2008r. Nr 180 poz.1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz.1370, Nr 227 poz.1505 oraz z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz.666.
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVIII/248/09
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2009r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2009 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności:
 
wprowadzenia zmiany w planie dochodów budżetowych:
 • w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie o kwotę 500 zł, w związku z niższym niż założono wykonaniem dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, 
 • w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie o kwotę 402 799 zł, w związku z przeniesieniem realizacji części zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego „Budowa obwodnicy m.Pakość-przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska łączących drogi woj. nr 251 i 255” na rok 2010, 
 • w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie na kwotę 188 404 zł, w związku wyższym niż założono wykonaniem dochodów budżetowych z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, odpłatnego nabycia prawa własności,  wpływów z usług oraz odsetek, 
 • w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie na kwotę 15 598 zł, w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem dochodów z tytułu lokowania środków na lokatach oraz z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania PDOF na rzecz budżetu państwa, 
 • w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie na kwotę 932 412 zł w związku z wyższym niż założono wykonaniem dochodów budżetowych z tytułu: podatku od nieruchomości i rolnego od osób prawnych; podatku rolnego i podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych, opłaty targowej, odsetek, opłaty skarbowej, opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, podatku dochodowego od osób prawnych; zmniejszenie na kwotę 280 617 zł, w związku z niższym niż zakładano wykonaniem dochodów budżetowych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, odsetek, podatku od nieruchomości, leśnego, od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, wpływów z opłaty targowej, 
 • w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 58 718 zł, w związku z otrzymaniem środków rezerwy subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4822/2/DWX/09 z dnia 11 grudnia 2009r., z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów Gminy, 
 • w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 3 909 zł, w związku z niższym niż zakładano wykonaniem dochodów z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania PDOF na rzecz budżetu państwa oraz opłaty czesnego za uczęszczanie dzieci do przedszkola, 
 • w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie na kwotę 3 300 zł w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego, zmniejszenie o kwotę 4 764 zł, w związku z niższym niż zakładano wykonaniem dochodu z tytułu terminowego odprowadzania PDOF na rzecz budżetu państwa, 
 • w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie o kwotę 33 310 zł, w związku z niższym niż zakładano wykonaniem dochodów z tytułu wpłat za kolonie i obozy, 
 • w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę 633 zł, w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem dochodów z tytułu wpłat z opłaty produktowej, 
 • w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie na kwotę 107 zł w związku z wyższym niż założono wykonaniem dochodów budżetowych, 
wprowadzenia zmiany w planie wydatków budżetowych:
 • w dziale 600 Transport i łączność, zmniejszenie o kwotę 1 586 140 zł w związku z przeniesieniem realizacji części zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego „Budowa obwodnicy m.Pakości -przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i  Mogileńska  w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255” na rok 2010, 
 • w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie na kwotę 44 259 zł, w związku z zapewnieniem środków na składki na fundusz pracy, na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, korekty odpisu na ZFŚS oraz zakupu kiosku multimedialnego, w związku z koniecznością zapewnienia mieszkańcom nieodpłatnego udostępniania aktów normatywnych i innych aktów prawnych w formie elektronicznej do powszechnego wglądu w godzinach pracy urzędu, 
 • w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przeniesienie na kwotę 5 000 zł, w związku z koniecznością zakupu części do pilarek spalinowych, paliwa oraz 4 tłumic do gaszenia pożarów, 
 • w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie na kwotę 231 zł, w związku z zapewnieniem środków na wynagrodzenia bezosobowe, 
 • w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 zwiększenie na kwotę 9 288 zł, w związku z korektą odpisu na ZFŚS, przeniesienie na kwotę 5 700 zł do rozdz. 85401 kwoty 900 zł oraz do rozdz. 80104 kwoty 4 800 zł, zgodnie z pismem Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu, z przeznaczeniem na zakup materiałów przeznaczonych do wykorzystania w ramach remontu sali przedszkolnej oraz materiałów do bieżących napraw, w rozdziale 80104 zwiększenie na kwotę 293 zł w związku z zabezpieczeniem środków na dotację do niepublicznego przedszkola, w związku z uczęszczaniem dzieci niebędących mieszkańcami gminy tego przedszkola; w rozdziale 80110 przeniesienie na kwotę 2 500 zł w związku z pismem Dyrektora Gimnazjum w Pakości oraz przeniesienie na kwotę 615 zł z rozdz. 85401, 
 • w dziale 851 Ochrona zdrowia, zwiększenie na kwotę 175 zł, w związku z wyższą realizacją z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, oraz przeniesienie na kwotę 959 zł, 
 • w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie na ogólną kwotę 541 zł w związku z dokonaniem korekty odpisu na ZFŚS oraz przeniesienie na kwotę 3 440 zł, zgodnie z pismem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z koniecznością zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne oraz zapewnieniem środków na bieżące funkcjonowanie OPS, 
 • w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie na kwotę 53 337 zł, w związku z niższym wykonaniem planu wydatków oraz przeniesienie kwoty 615 zł do rozdz. 80110 oraz 900 zł z rozdz. 80101, 
 • w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie na kwotę 633 zł, w związku z otrzymaniem wpłat z opłaty produktowej,
 • w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie na kwotę 900 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na energię w świetlicach, zmniejszenie o kwotę 55 830 zł w związku z realizacją zadania „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako element utworzenia promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk” oraz przeniesienie na kwotę 119 zł w związku z zapewnieniem środków na wynagrodzenie bezosobowe.
 
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.). Zgodnie z powołanymi przepisami dokonywanie zmian w budżecie gminy należy do kompetencji Rady Miejskiej w Pakości.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (6 stycznia 2010, 11:30:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1912