Zarządzenie nr 283/2021BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 20 września 2021zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok

Zarządzenie nr 283/2021
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 20 września 2021


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1372), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.) oraz § 14 ust. 2 uchwały Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok z późn.zm., zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok, zmienionej uchwałą Nr XXII/208/2021 z dnia 28 lutego 2021r., Nr XXIII/219/2021 z dnia 25 marca 2021r., Nr XXIV/227/2021 z dnia 20 maja 2021r. oraz Nr XXV/238/2021 z dnia 29 czerwca 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów zwiększenie środków dotacji celowej w dziale:
852 Pomoc społeczna o kwotę 34 288,00 zł,
854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 19 488,00 zł,
855 Rodzina o kwotę 6 030,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:
zwiększenie o kwotę 59 806,00 zł,
przeniesienie na kwotę 72 920,41 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 47 435 196,99 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 44 978 386,45 zł, w tym:
a) dochody własne 22 849 043,07 zł,
b) subwencje 8 294 899,00 zł,
c) dotacje celowe 13 834 444,38 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 45 332,15 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2 456 810,54 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 1 164 500,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35 000,00 zł,
c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 525,00 zł,
d) dotacje celowe na inwestycje 1 256 785,54 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 130 785,54 zł,"

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 54 988 699,09 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 44 690 570,95 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 29 342 369,63 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 679 207,05 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 663 162,58 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 853 593,60 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 081 945,70 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 64 562,02 zł,
e) obsługa długu 348 100,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 10 298 128,14 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 126 726,12 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 478 986,46 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 171 402,02 zł."

5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 7 553 502,10 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 3 300 881,56 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 847 922,88 zł, z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 12 081,62 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 392 616,04 zł,

6) załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

7) załącznik "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2021r. określono w załączniku Nr 1, 2, 3 oraz 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (1363kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2021 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.). Zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie z § 14 ust. 2 uchwały Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
w dziale 600 Transport i łączność, przeniesienie na kwotę 10 000,00 zł, w związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowej,
w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie na kwotę 33 860,41 zł, w Szkole Podstawowej im. E.Estkowskiego w Pakości z przeznaczeniem na badania i szkolenia pracowników, w Przedszkolu Miejskim w Pakości z przeznaczeniem na szkolenia, w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu z przeznaczeniem na wyagrodzenia, zakup kosiarki, rolet do sali informatycznej, krzeseł, naprawę tablicy interaktywnej,
w dziale 851 Ochrona zdrowia, przeniesienie na kwotę 1 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na opłacenie składek ZUS,
w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie na kwotę 34 288,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2021 z dnia 31 sierpnia 2021r., z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 oraz z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów, przeniesienie na kwotę 16 730,00 zł w planie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości, z przeznaczeniem na szkolenia, zakup usług oraz zapłatę za media w świetlicy „Przystań”,
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie na kwotę 19 488,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.59.2021 z dnia 31 sierpnia 2021r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 oraz decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2021 z dnia 16 września 2021r., z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, przeniesienie na kwotę 1 200,00 zł w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu,
w dziale 855 Rodzina, zwiększenie na kwotę 6 030,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2021 z dnia 31 sierpnia 2021r., z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla
opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przeniesienie na kwotę 9 230,00 zł w związku z rozliczeniem dotacji na koszty obsługi zadania,
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeniesienie na kwotę 900,00 zł, w związku z koniecznością zakupu materiałów promocyjnych na cele Programu Czyste Powietrze.
5. Ocena skutków prawnych:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (21 września 2021, 14:27:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 90