Zarządzenie nr 405/2022BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 5 grudnia 2022zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok

Zarządzenie nr 405/2022
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 5 grudnia 2022


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz § 15 ust. 2 i 5 uchwały Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok z późn.zm., zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok, z późn.zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów:
- zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 14,62 zł,
- zwiększenie dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 5 683 zł, - zmniejszenie dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 3 000,00 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej w dziale 855 Rodzina o kwotę 195,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków zwiększenie o kwotę 2 502,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 62 483 774,96 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 56 339 532,67 zł, w tym:
a) dochody własne 29 489 360,49 zł,
b) subwencje 8 032 666,00 zł,
c) dotacje celowe 18 817 506,18 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 417 696,04 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 6 144 242,29 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 550 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 zł,
c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 75,00 zł,
d) dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje 5 564 167,29 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 852 084,59 zł”,

4) § 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 67 686 777,86 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 54 459 546,78 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 34 748 086,20 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 177 400,86 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 570 685,34 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 2 309 308,18 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 307 968,00 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 324 184,40 zł,
e) obsługa długu 770 000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 13 227 231,08 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 145 931,08 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 268 722,78 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 81 300,00 zł",

5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 5 203 002,90 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 528 047,07 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 127 955,83 zł oraz przychodami z tytuły zaciąganych kredytów w kwocie 547 000,00 zł,

6) załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

7) załącznik "Plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2022r. określono w załączniku Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (1679kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Zarządzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2022 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.). Zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie z § 15 ust. 2 uchwały Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok z późn.zm., Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych, natomiast zgodnie z § 15 ust. 5 ww. uchwały, Burmistrz Pakości może dokonywać zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość, w tym dokonywać przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywać czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, przeniesienie na kwotę 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty na części wspólne, stanowiące współwłasność gminy oraz za eksploatację i zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym,
w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie na kwotę 14,62 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.213.2022 z dnia 1 grudnia 2022r., są to środki Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie, realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeniesienie na kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie na kwotę 32 802,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środkow na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Pakość, szkolenia, remont sali, badania okresowe pracowników a także w zwiąkzu z przeliczeniem odpisu na ZFŚS,
w dziale 852 Pomoc społeczna, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.90.2022 z dnia 1 grudnia 2022r. zwiększenie na kwotę 2 667,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej, zwiększenie na kwotę 3 016,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zmniejszenie o kwotę 3 000,00 zł w rozdz. 85214,
w dziale 855 Rodzina zmniejszenie o kwotę 195,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.90.2022 z dnia 1 grudnia 2022r.
5. Ocena skutków regulacji:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (7 grudnia 2022, 13:49:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 25