Zarządzenie nr 275/2013 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 31 października 2013zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok

Zarządzenie nr 275/2013
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 31 października 2013


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1]), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Nr 885 z późn. zm.[2]) oraz § 13 ppkt b uchwały Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 111 979,00 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia, 
 • dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: 
  • zwiększeń na kwotę 111 979,00 zł, 
  • przeniesień na kwotę 5 175,20 zł,
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, 
2. Po dokonanych zmianach:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 29 305 802,43 zł, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 27 776 775,43 zł
  a) dochody własne 16 802 605,00 zł;
  b) subwencje 5 723 259,00 zł; 
  c) dotacje celowe 5 250 911,43 zł, w tym na:  
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 256 928,71 zł;      
 2. dochody majątkowe w kwocie 1 529 027,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 329 027,00 zł, w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 207 875,00 zł     
  b) dochody ze sprzedaży majątku 1 100 000,00 zł      
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 100 000,00 zł”       
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia, 
2)  § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2013 rok w wysokości 31 472 700,43 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 27 306 775,43 zł;
  a) wydatki jednostek budżetowych  20 449 482,72 zł; 
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  12 791 199,62 zł;
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  7 658 283,10 zł;
  b) dotacje na zadania bieżące  1 041 524,00 zł;
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   5 148 821,94 zł;  
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 –  277 882,77 zł;
  e) obsługa długu  389 064,00 zł; 
 2. wydatki majątkowe w wysokości  4 165 925,00 zł;
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 165 925,00 zł, w tym:
  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1 853 468,00 zł”
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
3) Deficyt budżetu w kwocie 2 166 898,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 • zaciąganych kredytów w kwocie 577 311,00 zł;
 • zaciąganych pożyczek w kwocie 568 096,00 zł;    
 • zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 973 445,00 zł;
 • wolnych środków w kwocie 48 046,00 zł;
4) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok określono w załączniku Nr 1, 1a, 2 oraz 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

 
Załącznik nr 1 (95kB) pdf
Załącznik nr 1a (124kB) pdf
Załącznik nr 2 (117kB) pdf
Załącznik nr 3 (99kB) pdf

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 645.
[2] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 938.
 
 
 
 
UZASADNIENIE  
do zarządzenia Nr 275/2013
Burmistrza Pakości
z dnia 31 października 2013r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok
 
Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2013r. wynika z konieczności:
 • zwiększenia w planie dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 111 979,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.79. 2013/19 z dnia 28 października 2013r.: w rozdziale 85214 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgonie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 182 ze zm.)
 • rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2013r., w rozdziale 85216 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych , o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 182 ze zm.) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2013r., w rozdziale 85219 na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 182 ze zm.), tj. na wypłatę dodatków wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2013r., 
 • przeniesienia w planie wydatków: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 174,07 zł w związku z błędnym obliczeniem składek ZUS i Funduszu Pracy od listy płac oraz w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 5 001,13 zł w związku z koniecznością zachowania płynności wypłat związanych z realizacją projektu „Postaw na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowią art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Nr 885  z późn.zm.). Zgodnie z ich treścią, w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek finansów publicznych, a także wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (8 listopada 2013, 11:10:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1601