Zarządzenie nr 68/11Burmistrza Pakościz dnia 15 września 2011w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2012 rok

Zarządzenie nr 68/11
Burmistrza Pakości
z dnia 15 września 2011


w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]) w związku z § 2 uchwały nr XXIII/299/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pakość, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Określam podstawowe parametry i wskaźniki niezbędne do przygotowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 
 
Załącznik (30kB) pdf

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887.

 
 
 
UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 68/11
Burmistrza Pakości
z dnia 15 września 2011r.

w sprawie określenia podstawowych parametrów i wskaźników do opracowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2012 rok 
 
Określenie wskaźników i podstawowych parametrów do projektu budżetu na 2012 rok jest niezbędne celem skalkulowania dochodów gminy oraz zaplanowania koniecznych wydatków budżetowych. Przy opracowaniu parametrów do zarządzenia korzystano z informacji zawartych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (16 września 2011, 09:18:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2265