Zarządzenie nr 366/10BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 2 listopada 2010w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Zarządzenie nr 366/10
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 2 listopada 2010


w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na  podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.[1]) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.[2]), w związku z § 14 pkt 1b uchwały Nr XXIX/259/10 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 5 marca 2010r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 301/10 Burmistrza Pakości z dnia 4 maja 2010r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Zaciągnąć w 2010 roku kredyt długoterminowy w wysokości 313 338 zł (słownie: trzysta trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - ORLIK 2012”.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835.
 
 
 
UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 366/10
Burmistrza Pakości
z dnia 2 listopada 2010r.


w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  
 
Podjęcie przedmiotowego zarządzenia jest niezbędne w celu sfinansowania deficytu uchwalonego na 2010 rok, w części dotyczącej  zapewnienia źródeł finansowania dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu  Moje boisko - ORLIK 2012”. Z uwagi na wysoki koszt ww. projektu zaciągnięcie kredytu pozwala na zagwarantowanie płynności finansowej realizacji zadania. W związku z otrzymaniem środków  Ministra Sportu i Turystyki oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie zachodzi konieczność zaciągania kredytu w wyższej wysokości.
 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), zgodnie z którym burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, a do jego zadań  należy w szczególności określenie sposobu wykonywania uchwał. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), jednostka samorządu terytorialnego może zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 
Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XXIX/259/10 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 5 marca 2010r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2010 rok, Burmistrz Pakości jest upoważniony do zaciągania kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakość.  

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (10 listopada 2010, 08:35:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2778