Uchwała nr II/16/2002Rady Miejskiej w Pakościz dnia 10 grudnia 2002w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Pakości Pana Wiesława KończalaNa podstawie art. 4 pkt 1, art. 20 ust. 3, art. 21 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1593 z późn. zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. nr 61 poz. 707 z 2000 r. z późn. zm./

Uchwała nr II/16/2002
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 10 grudnia 2002


w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Pakości Pana Wiesława Kończala

Na podstawie art. 4 pkt 1, art. 20 ust. 3, art. 21 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1593 z późn. zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. U. nr 61 poz. 707 z 2000 r. z późn. zm./Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustalić miesięczne wynagrodzenie dla Pana Wiesława Kończala Burmistrza Pakości w wysokości:

1. Wynagrodzenie zasadnicze wg kat. XX - 3.600,00 zł

2. Dodatek funkcyjny kat. 8 - 200 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego - 1.420,00 zł

3. Dodatek za wieloletnią pracę 20 % - 720,00 zł

4. Przyznać dodatek specjalny na czas określony od dnia 26 listopada 2002 r. do dnia 31 października 2003 r. w wysokości 20 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. w kwocie 1.004,00 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pakości.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 26 listopada 2002 roku.

 

 

                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                              w Pakości
                                          Ryszard Kuflewicz

 

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr II/16/2002
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 10 grudnia 2002 r.


w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Pakości Pana Wiesława Kończala


       Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r. w art. 4 ust. 1 wskazuje, że kompetencje w zakresie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza należą do Rady Miejskiej w Pakości.
       Zasady wynagradzania określają przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w spraqwie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych

zatrudnionych w urzędach gminy, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. Osoba zatrudniona na stanowisku burmistrza gminy ma prawo do wynagrodzenia miesięcznego, na które składają się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny i dodatek za wieloletnią pracę, a także może otrzymać na czas określony dodatek specjalny.
        Z tabeli stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników urzędów gmin, miast (miast na prawach powiatu) stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządzenia wynika, że Burmistrz Pakości ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego wg kategorii zaszeregowania XVIII - XX oraz dodatku funkcyjnego do 8 stawki (tj. do 200 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego). Burmistrzowi Pakości może być przyznany dodatek specjalny na okres nie dłuższy niż rok z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności
lub odpowiedzialności - § 7 cyt. rozporządzenia. Dodatek ten może być również przyznany ze względu na zakres wykonywanych zadań i charakter pracy.
        Przyznanie Burmistrzowi Pakości dodatku specjalnego jest uzasadnione zakresem zadań związanych z kierowaniem administracją samorządową Miasta i Gminy Pakość. Burmistrz Pakości nadzoruje 4 placówki oświatowo-wychowawcze, Ośrodek Pomocy Społecznej, Przedsiębiorstwo Usług Gminnych, Ośrodek Kultury i Turystyki. Gmina Pakość jest jedną z gmin w kraju ujętą w wykazie gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, stąd od Burmistrza wymagało się i wymaga się szczególnego traktowania spraw bezrobocia. Burmistrz Pakości jest zobowiązany realizować zadania zlecone w zakresie administracji rządowej.
        Panu Wiesławowi Kończalowi podobnie jak i innym pracownikom samorządowym przysługuje również dodatek za wieloletnią pracę, którego wysokość uzależniona jest od długości wszystkich zakończonych okresów zatrudnienia pracownika oraz innych okresów, jeżeli z odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresów pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
        Wynagrodzenie proponowane nie przekracza maksymalnej kwoty, o której mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, mieści się w średnich uposażeń Burmistrzów w Powiecie.

 

                                   Przewodniczący Rady Miejskiej
                                              w Pakości 
                                         Ryszard Kuflewicz

 

 

metryczka


Opublikował: Marcin Wierzchowski (18 czerwca 2003, 13:55:57)

Ostatnia zmiana: Marcin Wierzchowski (20 czerwca 2003, 11:29:00)
Zmieniono: usuwanie plików do ściągnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4021