Zarządzenie nr 380/2018BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 13 listopada 2018w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2019 – 2031

Zarządzenie nr 380/2018
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 13 listopada 2018


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2019 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2019 – 2031

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.1)) oraz art. 230 ust. 1, ust. 2 i art. 238 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Pakość na 2019 rok:
1. Dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 36 821 655,70 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 36 054 657,02 zł, w tym:
a) dochody własne 19 547 206,00 zł,
b) subwencje 7 106 240,00 zł,
c) dotacje celowe 9 401 211,02 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 171 435,02 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 766 998,68 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 650 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 96 998,68 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 96 998,68 zł.

2. Wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 36 821 655,70 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 35 734 609,02 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 24 187 949,10 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 573 272,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 614 677,10 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 546 500,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 486 675,00 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 200 775,92 zł,
e) obsługa długu 312 709,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 1 087 046,68 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 882 046,68 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 111 416,10 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 205 000,00 zł.

§ 2. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pakość na lata 2019 – 2031.

§ 3. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania, projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2019–2031.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

Załącznik - budżet (1359kB) pdf
Załącznik - WPF (8700kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1349 i 1432.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.

Opinia o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Pakość (92kB) pdf
Opinia o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2031 (81kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Lucyna Ostrowska
Opublikował: Jacek Malinowski (29 listopada 2018, 08:26:01)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (6 grudnia 2018, 09:03:57)
Zmieniono: Publikacja opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 421