Uchwała nr II/9/06Rady Miejskiej w Pakościz dnia 6 grudnia 2006w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75, poz. 758) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/9/06
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 6 grudnia 2006


w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75, poz. 758) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustalić stawki podatku od nieruchomości:

1) Od budynków lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej:

a) mieszkalnych 0,50 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 17,60 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,75 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,66 zł

e) pozostałe / z wyjątkiem garaży / w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 3,75 zł

f) garaże / z wyjątkiem związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą / 5,75 zł

2) Od budowli 2 %
- wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 kt.3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

3) Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,68 zł


b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni 3,65 zł

c) pozostałych od 1 m2 powierzchni w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,17 zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części:

  1. grunty i budynki przeznaczone na cele kulturalne i sportowe,
  2. grunty i budynki przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publiczne,
  3. piwnice znajdujące się we wszystkich budynkach z wyjątkiem zajmowanych na wykonywanie działalności gospodarczej oraz przeznaczone i wykorzystane na garaże,
  4. grunty i budowle przeznaczone na cele związane z infrastrukturą komunalną gminy,
  5. budynki lub ich części wykorzystywane do rozwoju kultury informacyjnej na terenach wiejskich.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Tadeusz Grupa

 

Uzasadnienie
do uchwały nr II/9/06
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 06.12.2006 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

W/w uchwałę podejmuje się w celu naliczenia podatku od nieruchomości na 2007 rok od osób fizycznych i prawnych.
Górne stawki podatku od nieruchomości zapisane zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75, poz. 758).
W uchwale zostały zawarte zwolnienia z podatku, które dotyczą przede wszystkim nieruchomości będących własnością gminy.
Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844) zgodnie z którymi rada gminy w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatek od nieruchomości.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (9 stycznia 2007, 11:12:30)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (9 stycznia 2007, 11:16:55)
Zmieniono: dopisanie zwrotu: "uchwala się, co następuje"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3485