Zarządzenie nr 204/2017BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 5 kwietnia 2017w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Zarządzenie nr 204/2017
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 5 kwietnia 2017


w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.[1]) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.[2]), w związku z § 14 pkt 1 ppkt b uchwały Nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok z późn. zm. i załącznikiem Nr 1 do uchwały Nr XVIII/202/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2017–2029, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Zaciągnąć w 2017 roku pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 660 000,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”.
 
§ 2. Spłata pożyczki nastąpi od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2027r. Źródłem spłat będą dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości.
 
§ 3. Ustalić zabezpieczenie spłaty ww. pożyczki w formie weksla in blanco.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579 i 1948.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. poz. 60 i 191.  
  
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Gminę Pakość w 2017 r (336kB) pdf
 
 
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 204/2017
Burmistrza Pakości
z dnia 5 kwietnia 2017r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 
 
Gmina Pakość planuje przystąpić w 2017r. do realizacji zadania pn. „Budowa, przebudowa, remont sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 255 Pakość-Strzelno oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej w Pakości”.
W celu zapewnienia źródeł sfinansowania, z uwagi na wysokie nakłady, wystąpiła konieczność zaciągnięcia pożyczki. Powyższe pozwoli na zapewnienie środków na sfinansowanie deficytu oraz zabezpieczenia środków stanowiących wkład własny. Z uwagi na korzystne warunki udzielania pomocy finansowej, pożyczkę planuje sie zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), zgodnie z którym burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, a do jego zadań  należy w szczególności określenie sposobu wykonywania uchwał. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.), jednostka samorządu terytorialnego może zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XVIII/201/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok z późn. zm., Burmistrz Pakości jest upoważniony do zaciągania pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pakość.

metryczka


Odpowiada za treść: Lucyna Ostrowska
Opublikował: Jacek Malinowski (10 kwietnia 2017, 09:41:39)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (13 kwietnia 2017, 09:56:35)
Zmieniono: Publikacja opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Gminę Pakość w 2017 r

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 436