Uchwała nr XXVI/275/2017RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 30 listopada 2017w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2018 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 2017r. poz. 1892)

Uchwała nr XXVI/275/2017
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 30 listopada 2017


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 2017r. poz. 1892)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta, będącą podstawą naliczania podatku rolnego na 2018 rok na obszarze Gminy Pakość, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M. P. z 2017r. poz. 958) z kwoty 52,49 za 1 dt do kwoty 46,00 za 1 dt. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy JoachimiakUZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVI/275/2017
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2018r.

Przedmiotową uchwałę podejmuje się celem ustalenia ceny skupu 1 dt żyta, będącej podstawą naliczania podatku rolnego na 2018 rok.
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U z 2017r. poz. 1892) średnia cena skupu żyta jest ogłaszana corocznie komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M. P. z 2017r., poz 958) cena ta wynosi 52,49 zł za 1 dt.
Ogłoszona średnia cena skupu żyta na rok 2018 w znacznym stopniu obciążyłaby podatników podatku rolnego, w związku z powyższym Rada Miejska w Pakości korzystając z uprawnień wynikających z art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, obniża średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok na terenie Gminy Pakość do kwoty 46,00 za 1 dt.
Powyższa uchwała otrzymała pozytywną opinię Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Przysieku z dnia 27 października 2017r.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (6 grudnia 2017, 08:12:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 492