Zarządzenie nr 167/08BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 23 grudnia 2008w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w nadzorowanych jednostkach budżetowych Gminy Pakość i samorządowej instytucji kultury

Zarządzenie nr 167/08
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 23 grudnia 2008


w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w nadzorowanych jednostkach budżetowych Gminy Pakość i samorządowej instytucji kultury

Na podstawie art. 47 i 187 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.[1]), w związku z Zarządzeniem Nr 196/06 Burmistrza Pakości z dnia 27 stycznia 2006r. postanawia się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić kontrolę finansową za 2008 rok w terminie do dnia 28 lutego 2009 r. co najmniej 5% wydatków następujących jednostek:

1)      Ośrodka Kultury i Turystyki  oraz Biblioteki w Pakości,
2)      Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości,
3)      Szkoły Podstawowej w Pakości,
4)      Gimnazjum w Pakości,
5)      Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu,
6)      Przedszkola Miejskiego w Pakości.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3.  Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 182, z  2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370.  

 

UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 167/08 Burmistrza Pakości
z dnia 23 grudnia 2008r.  

w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej w nadzorowanych jednostkach budżetowych Gminy Pakość i samorządowej instytucji kultury

Zgodnie z zapisem art. 46 i 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.), organ sprawujący nadzór nad jednostką sektora finansów publicznych dokonuje kontroli co najmniej 5% wydatków nadzorowanej jednostki. Kontrola finansowa dotyczy procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (19 stycznia 2009, 14:45:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3008