Uchwała nr XVII/191/2016RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 listopada 2016zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2016–2029Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.4462)

Uchwała nr XVII/191/2016
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 listopada 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2016–2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.4462)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/90/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2016–2029, zmienionej uchwałą Nr XI/106/2016 Rady Miejskiej Pakości z dnia 26 stycznia 2016r., uchwałą Nr XII/117/2016 Rady Miejskiej Pakości z dnia 22 marca 2016r., uchwałą Nr XIII/130/2016 Rady Miejskiej Pakości z dnia 19 maja 2016r., uchwałą Nr XIV/136/2016 Rady Miejskiej Pakości z dnia 30 czerwca 2016r., uchwałą Nr XV/153/2016 Rady Miejskiej Pakości z dnia 14 września 2016r. oraz uchwałą Nr XVI/163/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 25 października 2016r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (1508kB) pdf

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
Jerzy Joachimiak


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015r. poz. 238, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016r. poz.195, 1257 i 1454.UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVII/191/2016
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 listopada 2016r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2016–2029

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia konieczność zachowania zgodności WP z uchwałą budżetową. Zatem wprowadzono zmianę w zakresie planu wydatków, dochodów i rozchodów, dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 295 143,00 zł oraz wydatków o kwotę 1 363 713,00 zł. Powyższe zmiany powodują wprowadzenie budżetu zrównoważonego, co oznacza, że dochody równe są wydatkom. W związku z tym, pozostałe wolne środki na kwotę 1 068 570,00 zł planuje się przeznaczyć na lokatę, stąd zwiększono plan rozchodów.
W przypadku przedsięwzięć wprowadzono zmianę planu dla zadania "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-Aleksandrowo gm. Pakość" oraz dla zadania "Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości" w związku z tym, że nie ogłoszono właściwych konkursów na dofinansowanie planowanych zadań, termin realizacji zadań został przesunięty na 2017r.
Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446).

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (7 grudnia 2016, 14:32:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 402