Zarządzenie nr 161/08BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 28 listopada 2008w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze porównania stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych z dokumentami

Zarządzenie nr 161/08
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 28 listopada 2008


w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze porównania stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych z dokumentami

Na  podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.[1]) postanawia się, co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w drodze porównania stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych z dokumentami, w terminie do dnia 15 stycznia 2008r.

§ 2. Inwentaryzację należy przeprowadzić dla:

a) należności i zobowiązań z dostawcami i odbiorcami według stanu na dzień 30 listopada 2008r.
b) pozostałych aktywów i pasywów według stanu na dzień 31 grudnia 2008r.

§ 3. Do przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 1, powołuję zespół spisowy, w składzie:

1.      Anna Emeschajmer – przewodnicząca
2.      Anna Borowiak
3.      Marlena Fiutakiewicz

§ 4. Członkowie zespołu ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji.
 
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam przewodniczącej komisji inwentaryzacyjnej i członkom zespołu spisowego.

§ 6.  Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr  267, poz. 2252 oraz z 2006r. Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz. 1540.

 

UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 161/08 Burmistrza Pakości 
z dnia 28 listopada 2008r.  

w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze porównania stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych z dokumentami

Zgodnie z zapisem art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), jednostki przeprowadzają każdego roku obrotowego inwentaryzację składników majątkowych. Celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów  i doprowadzenie ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem rzeczywistym. Odpowiedzialność za zarządzenie inwentaryzacji, terminowe i prawidłowe jej przeprowadzenie ponosi kierownik jednostki.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (19 stycznia 2009, 14:31:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3427