Zarządzenie nr 260/06Burmistrza Pakości z dnia 6 grudnia 2006w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Pakość.

Zarządzenie nr 260/06
Burmistrza Pakości
z dnia 6 grudnia 2006


w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Pakość.

Na podstawie art.7 ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm. *) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalić wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Pakość.

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

 1. właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością,
 2. odpady komunalne – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,
 3. nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo
  w zbiornikach bezodpływowych,
 4. zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania,
 5. stacji zlewnej – rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia,
 6. pojeździe asenizacyjnym – rozumie się przez to specjalistyczny środek transportu spełniający wymagania dodatkowego wyposażenia, określone w rozporządzeniach: Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz.1021 z późn. zm.) i Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz.1617).

§ 3

 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien dysponować:
  1. dokumentacją określającą przedmiot działania i obszar działalności (w tym aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej),
  2. posiadać tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami samochodowymi o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek, transport i wyładunek odpadów komunalnych oraz pojazdami asenizacyjnymi, którymi ma być wykonywany transport nieczystości ciekłych, spełniającymi dodatkowo wymagania techniczne określone w aktualnych rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych oraz Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu; w szczególności specjalistyczne pojazdy winny być:

   1. trwale oznakowane adresem, nazwą firmy, telefonem kontaktowym,

   2. zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu transportowanych odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych,

   3. wyposażone w narzędzia umożliwiające w razie potrzeby posprzątanie terenu po opróżnianiu pojemników, kontenerów, worków i zbiorników,

   4. parkowane po zakończonej pracy na terenie bazy, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

  3. dokumentacją potwierdzającą posiadanie bazy technicznej lub prawo do terenu, na którym prowadzona jest lub będzie działalność,

  4. dokumentacji potwierdzającą gotowość odbioru odpadów komunalnych przez Składowisko Odpadowanych Komunalnych w miejscowości Giebnia, gmina Pakość

  5. dokumentacją potwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną na gminnej oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości,

  6. dokumentacją określającą częstotliwość i sposób przeprowadzania dezynfekcji pojazdów, którymi są wywożone odpady komunalne oraz pojazdów asenizacyjnych.

 2. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest do:

  1. wyłącznego dostarczania zebranych od dostawców odpadów komunalnych z terenu gminy Pakość na Składowisko Odpadów Komunalnych w miejscowości Giebnia, gmina Pakość zgodnie z podpisaną umową, wyłacznie pojazdami przystosowanymi do prowadzenia tego rodzaju działaności,

  2. wyłącznego dostarczania zebranych od dostawców nieczystości ciekłych z terenu gminy Pakość do punktu zlewnego zgodnie z podpisaną umową, wyłacznie pojazdami asenizacyjnymi,

  3. utrzymania pojazdów w należytym stanie technicznym,

  4. prowadzenia pełnej dokumentacji w zakresie prowadzonej działalności tj. dokumentów wynikających z aktualnego Planu gospodarki odpadami; przedsiębiorca zobowiązany jest przedstawić ją na żądanie kontroli, prowadzonej przez właściwe organy administracji samorządowej,

  5. zawierania umów z właścicielami nieruchomości na odbierania odpadów komunalnych oraz na opróżnianie zbiorników i wywóz nieczystości ciekłych, do 15 dnia po upływie każdego miesiąca należy sporządzić i przekazać do Urzędu Miejskiego w Pakości wykaz właścicieli, z którymi w poprzednim miesiącu zostały umowy zawarte, rozwiązane lub wygasły,

  6. potwierdzenie wykonania usługi przedstawia się w formie faktur (rachunków), zawierających informację o ilości zebranych odpadów od właściciela nieruchomości oraz datę odbioru,

  7. wystawiania dowodów wywozu w formie faktur, zawierających informację o ilości odebranych ścieków oraz datę odbioru,

  8. prowadzenie rejestru zleceniodawców,

  9. składania rocznych sprawozdań z wykonywanych usług do Burmistrza Pakości,w terminie do 31 stycznia następnego roku,

  10. stałej współpracy z odbiorcą nieczystości ciekłych – Przedsiębiorstwem Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości dla zapewnienia prawidłowego prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pakość,

  11. uiszczania opłaty za przyjęcie odpadów komunalnych u zarządzającego Składowiskiem Odpadów Komunalnych w miejscowości Giebnia, gmina Pakość,

  12. uiszczania opłaty za przyjęcie ścieków u zarządzającego oczyszczalnią ścieków,

  13. przekazania informacji dotyczących ilości i rodzaju odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z obszaru gminy w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy,

§ 4. Wydanie zezwolenia następuje na wniosek przedsiębiorcy. Wzóry wniosków stanowią załączniki do Zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Komunalno-Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pakości.

§ 6.

 1. W terminie 6 miesięcy od dnia podania do wiadomości niniejszego Zarządzenia przedsiębiorcy prowadzący działaność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, są zobowiązani dostosować swoją działaność do zmian wprowadzanych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz wystąpić z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia na prowadzenie działaności.
 2. Jeżeli przedsiębiorca nie wystąpi z w/w wnioskiem Burmistrz stwiedzi z urzędu, bez odszkodowania, wygaśnięcie dotychczasowej decyzji zgodnie z art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 175, poz. 1458).

§ 7. Wydanie zezwolenia może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku niewypełnienia przez przedsiębiorcę wymagań określonych w zezwoleniu, po bezskutecznym wezwaniu do niezwłocznego zaniechania naruszania tych warunków, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, jeżeli wymagać tego będą względy ochrony środowiska lub inne, po przeprowadzeniu kontroli realizacji warunków zezwolenia.

§ 9.

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (68kB) pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (67kB) pdf

____________________________
* Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. Z 2006r Nr 144, poz.1042


Burmistrz Pakości

 Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 14:29:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4287