Uchwała nr XXVII/250/2013 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 26 listopada 2013zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Nr 885 z późn. zm.[2])

Uchwała nr XXVII/250/2013
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 listopada 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Nr 885 z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. 1. W uchwale Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
 •   dokonać zmian w planie dochodów budżetowych: 
  • zwiększeń na kwotę 10 879,00 zł, 
  • zmniejszeń na kwotę 252 000,00 zł,
   zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały, 
 • dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: 
  • zwiększeń na kwotę 10 879,00 zł, 
  • zmniejszeń na kwotę 252 000,00 zł, 
  • przeniesień na kwotę  38 762,00 zł,
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 
2. Po dokonanych zmianach:
 
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 29 102 464,43 zł, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 27 573 437,43 zł
  a) dochody własne 16 561 484,00 zł;
  b) subwencje 5 723 259,00 zł; 
  c) dotacje celowe 5 288 694,43 zł, w tym na: 
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 256 928,71 zł;      
 2. dochody majątkowe w kwocie 1 529 027,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 329 027,00 zł, w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 207 875,00 zł     
  b) dochody ze sprzedaży majątku 1 100 000,00 zł
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 100 000,00 zł”
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały, 
2)  § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2013 rok w wysokości 31 269 362,43 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 27 103 437,43 zł;
  a) wydatki jednostek budżetowych 20 232 681,72 zł;   
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 825 398,62 zł;
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 407 283,10 zł;  
  b) dotacje na zadania bieżące 1 041 524,00 zł;
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 162 284,94 zł;  
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 –  277 882,77 zł;
  e) obsługa długu  389 064,00 zł; 
 2. wydatki majątkowe w wysokości 4 165 925,00 zł;
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 165 925,00 zł, w tym:
  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1 853 468,00 zł”
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 
3) Deficyt budżetu w kwocie 2 166 898,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 • zaciąganych kredytów w kwocie 577 311,00 zł;
 • zaciąganych pożyczek w kwocie 568 096,00 zł;    
 • zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 973 445,00 zł;
 • wolnych środków w kwocie 48 046,00 zł; 
4) załącznik „Zadania inwestycyjne w 2013r.” na kwotę 4 165 925,00 zł otrzymuje brzmienie: „Zadania inwestycyjne w 2013r.” na kwotę 4 165 925,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości  
Tadeusz Grupa

 
Załącznik nr 1 (99kB) pdf
Załącznik nr 1a (119kB) pdf
Załącznik nr 2 (137kB) pdf
Załącznik nr 3 (138kB) pdf

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 645.  
[2] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 938.
 
 
 

UZASADNIENIE
do uchwały XXVII/250/2013
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 listopada 2013r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok
 
Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności:
 
wprowadzenia zmiany w planie dochodów budżetowych:
 • w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie o  kwotę 10 879,00 zł w związku z wykonaniem ponad plan dochodu z tytułu podatku od środków transportowych, zmniejszenie o kwotę 252 000,00 zł w związku z niższym niż zakładano wykonaniem dochodu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
wprowadzenia zmiany w planie wydatków budżetowych:
 • w dziale 600 Transport i łączność przeniesienie na kwotę 4 360,00 zł w związku z koniecznością zakupu materiałów (kamień wapienny, piasek) niezbędnych do prawidłowego utrzymania dróg gminnych, 
 • w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeniesienie na kwotę 1 000,00 zł  w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z przeglądem i serwisowaniem łodzi z silnikiem zaburtowym będącej na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości, 
 • w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 8 259,00 zł w związku z przeniesieniem środków do działu 854 w celu zabezpieczenia wydatków wynagrodzenia w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Pakości, 
 • w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 19 138,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na wypłatę wyprawki szkolnej oraz w związku z zapewnieniem 20% udziału gminy w finansowaniu świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym; przeniesienie w rozdz. 85412 w ramach paragrafów, w związku z korektą składek ZUS i na Fundusz Pracy, 
 • w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenie o kwotę 261 000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem o 252 000,00 zł planu dochodu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku niższą realizacją oraz przeniesieniem 9 000,00 zł do działu 921, 
 • w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeniesienie na kwotę 9 000,00 zł w związku z awarią pieca w świetlicy Rycerzewko, wystąpiła konieczność wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pieca c.o.w świetlicy w m. Rycerzewko”. 
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237,  art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Nr 885 z późn. zm.).  
 
Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (2 grudnia 2013, 11:44:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1154