Zarządzenie nr 195/2012BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 28 grudnia 2012w sprawie ustalania wysokości opłat za korzystanie ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość

Zarządzenie nr 195/2012
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 28 grudnia 2012


w sprawie ustalania wysokości opłat za korzystanie ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość

Na podstawie art. 4 ust. 2 w związku z art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 236) i uchwałą Nr XXXII/219/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Pakości uprawnień w zakresie ustalania wysokości opłat za korzystanie ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość, zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Ustala się opłaty za korzystanie ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość, określone w załączniku do niniejszego zarządzenia z zastrzeżeniem 

§ 2.  
§ 2. 1. Ustala się opłaty za korzystanie ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość, w ramach likwidacji „dzikich wysypisk odpadów” powstałych na  działkach stanowiących gminne zasoby nieruchomości w wysokości równej opłatom środowiskowym obowiązującym w danym okresie.
2.   Warunkiem zastosowania opłaty określonej w ust. 1 jest dokonanie zlecenia przez  Urząd Miejski w Pakości.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
 
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości oraz w siedzibie Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość.
 
Załącznik (49kB) pdf

Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

   
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do zarządzenia nr 195/2012
Burmistrza Pakości
z dnia 28 grudnia 2012r. 
 
w sprawie ustalania wysokości opłat za korzystanie ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość 
 
Podstawą podjęcia niniejszego zarządzenia jest powierzenie Burmistrzowi Pakości przez Radę Miejską w Pakości uprawnień w zakresie ustalania wysokości opłat za korzystanie ze Składowiska Odpadów Komunalnych w Giebni, gmina Pakość.
Regulacja wysokości przedmiotowych opłat dokonywana jest z uwzględnieniem propozycji stawek opłat oraz kalkulacji przedstawianej przez podmiot zarządzający składowiskiem tj. Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości, a także z uwzględnieniem wysokości stawek obowiązujących na sąsiednich składowiskach zarządzanych przez inne podmioty.
Obniżenie wysokości przedmiotowych opłat dokonane jest na potrzeby realizacji  likwidacji „dzikich wysypisk odpadów” powstających na działkach stanowiących Gminne Zasoby Nieruchomości. Obowiązkiem gminy jest likwidacja dzikich wysypisk, również powstających na działkach gminnych.
W związku z faktem, iż Gmina jest właścicielem Składowiska Odpadów Komunalnych w m. Giebnia obniżono opłatę dla odpadów pochodzących z terenu likwidowanego wysypiska do wysokości opłaty środowiskowej.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (20 marca 2014, 08:49:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1458