Uchwała nr XXVIII/266/2013 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 30 grudnia 2013w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok na terenie gminy Pakość” Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1]) oraz art.4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356)

Uchwała nr XXVIII/266/2013
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok na terenie gminy Pakość”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1]) oraz art.4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356)


uchwala się, co następuje: 
   
§ 1. Zatwierdzić „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 rok na terenie gminy Pakość”, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
                                               
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w  sposób zwyczajowo przyjęty.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
  
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tadeusz Grupa

 
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 rok na terenie gminy Pakość (198kB) pdf    

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318  
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE  
do uchwały nr XXVIII/266/2013
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 30 grudnia 2013 r.
 
w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok na terenie gminy Pakość” 
 
Zgodnie z art.41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012 r. poz. 1356 ) prowadzenie działań  związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych  należy do zadań własnych gminy. Realizacja w/w zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (7 stycznia 2014, 12:04:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1130