Uchwała nr X/94/2015RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 23 grudnia 2015w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacjiNa podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.1)), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) oraz art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3))

Uchwała nr X/94/2015
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 23 grudnia 2015


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.1)), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) oraz art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3))


uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Określa się tryb udzielania i rozliczania dotacji, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystywania przysługujących:
1) niepublicznym przedszkolom;
2) osobom prowadzącym wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Pakość;
2) placówce bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkole, a także niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 1 pkt. 2;
3) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć inne niż Gmina Pakość osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące placówkę.

Rozdział 2.
Podstawa obliczania dotacji

§ 3. 1. Niepublicznemu przedszkolu, o którym mowa § 1 pkt.1, przysługuje z budżetu Gminy dotacja ustalona według następujących zasad:
1) kwota dotacji na każdego ucznia wynosić będzie 75% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych na terenie Gminy w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem pkt. 2;
2) na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę,
2. Warunkiem otrzymania dotacji jest podanie przez osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole organowi właściwemu do udzielania dotacji planowanej liczby uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

§ 4. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formie, o której mowa w § 1 pkt. 2 otrzymuje z budżetu Gminy dotację ustaloną według następujących zasad:
1) kwota dotacji na każdego ucznia, objętego tą formą wychowania przedszkolnego, wynosić będzie 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Pakość, z zastrzeżeniem pkt. 2;
2) na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.
2. Warunkiem otrzymania dotacji jest podanie przez osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole organowi właściwemu do udzielania dotacji planowanej liczby uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

Rozdział 3.
Udzielanie i rozliczanie dotacji
§ 5. 1. W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji organ prowadzący placówkę składa do Burmistrza Pakości wniosek o udzielenie dotacji. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały.
2. Wysokość dotacji w budżecie Gminy ustala się oddzielnie dla każdej placówki na dany rok kalendarzowy w oparciu o planowaną liczbę uczniów zgłoszonych we wniosku.

§ 6. Organ prowadzący placówkę sporządza i przekazuje Burmistrzowi Pakości:
1) nie później niż do 15 dnia każdego miesiąca informację o rzeczywistej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca za który przysługuje dotacja, na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
2) nie później niż do dnia 31 stycznia każdego roku - za okres od początku do końca minionego roku kalendarzowego - roczne rozliczenie otrzymanych dotacji z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów w miesiącu otrzymania dotacji oraz rodzajów poniesionych wydatków, na druku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 7. 1. Dotacja przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek placówki, na podstawie pisemnej informacji, o której mowa w § 6 pkt 1.
2. W przypadku skreślenia dziecka z ewidencji przedszkola dotacja nie będzie przysługiwała.
3. Za końcowy termin uczęszczania dziecka do placówki należy uznać ostatni dzień miesiąca, w
którym dziecko uczęszczało do przedszkola.
4. W okresie przerwy wakacyjnej tj. w lipcu i sierpniu do obliczenia dotacji przyjmuje się:
1) średniomiesięczną liczbę dzieci uczęszczających do danego punktu od stycznia do czerwca.
2) średniomiesięczną liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych w Gminie od
stycznia do czerwca.

§ 8. 1. Dotacje udzielone z budżetu Gminy w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku budżetowego.
2. Obowiązek zwrotu dotacji pobranej nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej na cele inne niż bieżące może wynikać z protokołu kontroli, o którym mowa w § 9 ust. 3.
3. W przypadku zakończenia prowadzonej działalności przez dotowaną placówkę w trakcie trwania roku budżetowego organ prowadzący powiadamia pisemnie Burmistrza Pakości, a dotowana placówka zobowiązana jest przedłożyć rozliczenie wykorzystania dotacji oraz zwrócić niewykorzystane, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości środki z dotacji udzielonej z
budżetu gminy w terminie 15 dni od dnia zakończenia działalności.

Rozdział 4.
Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
§ 9. 1. Burmistrz Pakości może przeprowadzić kontrolę, o której mowa w art. 90 ust. 3e ustawy o systemie oświaty.
2. Kontrolę, o której mowa w ust. 1 przeprowadzają przedstawiciele organu dotującego, zwani dalej kontrolującymi, na podstawie imiennych upoważnień wydanych przez Burmistrza Pakości.
3. Zakres kontroli obejmuje prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. Kontrolą może być także objęta zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów i danych wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 6 pkt 1-2.

§ 10. Kontrolujący mają prawo wstępu do placówki oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

§ 11. 1. Kontrolujący jest obowiązany powiadomić organ prowadzący co najmniej na 3 dni przed planowaną kontrolą o terminie i zakresie kontroli.
2. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.
3. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych uchybień i nieprawidłowości.
4. Protokół kontroli podpisują kontrolujący i osoba upoważniona przez organ prowadzący do reprezentowania kontrolowanego podmiotu.

§ 12. 1. Organowi prowadzącemu placówkę przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli.
2. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu kontroli.
3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, kontrolujący jest obowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeb podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.
4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko organowi prowadzącemu placówkę.

§ 13. 1. Po zakończeniu postępowania kontrolnego przez kontrolujących, Burmistrz Pakości przekazuje organowi prowadzącemu placówkę wystąpienie pokontrolne.
2. Wystąpienie pokontrolne zawiera ocenę przedmiotu kontroli, wynikającą z ustaleń opisanych
w protokole kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień i nieprawidłowości - także wnioski pokontrolne w sprawie ich usunięcia.
3. Organ prowadzący placówkę jest obowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, poinformować na piśmie Burmistrza Pakości o sposobie wykonania wniosków oraz podjętych działaniach w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 15. Traci moc uchwała Nr XIX/160/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji, ze zm.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Załączniki (213kB) pdf

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jerzy Joachimiak


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015r. poz. 1045 i 1890.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz.857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz.827, poz. 1191, poz. 1265, poz. 1317 i poz.1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz.538, poz.598, poz.642, poz.811, poz.1146, poz.1198 i poz.1877 oraz z 2015 r. poz. 357, poz. 1045, poz. 1240, poz. 1418, poz. 1607, poz. 1629 i 1640.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854 i 1890.
UZASADNIENIE

do uchwały Nr X/94/2015
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji

Na mocy art. 34 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 357), organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego zostały zobligowane do podjęcia nowych uchwał dotyczących ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji, w oparciu o znowelizowane przepisy art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w sprawach zastrzeżonych ustawami do jej kompetencji.
W myśl art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a-1c i 2-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w
rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (14 stycznia 2016, 15:14:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 463