Uchwała nr XX/196/2020RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 26 listopada 2020w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowych w formie aportu do Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pakości i objęcia z tego tytułu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowymNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 13 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782 i 1709)

Uchwała nr XX/196/2020
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 listopada 2020


w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowych w formie aportu do Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pakości i objęcia z tego tytułu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 13 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782 i 1709)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pakości o kwotę 28.136,53 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści sześć złotych 53/100) brutto, w drodze wniesienia aportu o łącznej wartości 28.105,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sto pięć złotych 00/100) brutto.

§ 2. Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu), o którym mowa w § 1 będzie prawo użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Pakości przy ul. Topolowej, oznaczonych jako:
  • działka nr 2/48 o pow. ca 0,0412 ha, ewidencyjnie Ba (tereny przemysłowe), zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00035638/9, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, o wartości 5.437,50 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 50/100), określonej w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego,
  • działka nr 2/49 o pow. ca 0,0104 ha, ewidencyjnie Ba (tereny przemysłowe), zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00035638/9, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, o wartości 1.373,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt trzy złote 00/100), określonej w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego,
  • działka nr 2/51 o pow. ca 0,1334 ha, ewidencyjnie Bi (inne tereny zabudowane), zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00032393/8, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, o wartości 21.066,50 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych 50/100), określonej w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego,
  • działka nr 2/52 o pow. ca 0,0016 ha, ewidencyjnie Bi (inne tereny zabudowane), zapisanej w księdze wieczystej nr BY1I/00032393/8, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, o wartości 259,53 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 53/100), określonej w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego
§ 3. W zamian za wkład niepieniężny (aport) przekazany Przedsiębiorstwu Usług Gminnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pakości, o łącznej wartości 28.136,53 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści sześć złotych 53/100) brutto, Gmina Pakość obejmie w podwyższonym kapitale zakładowym 511 (słownie: pięćset jedenaście) udziałów o wartości 55,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych 00/100) każdy, co stanowi łączną wartość 28.105,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sto pięć złotych 00/100) brutto.
Pozostała kwota w wysokości 31,53 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych 53/100) zostanie przekazana na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał SiembabUZASADNIENIE
Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest wyrażenie zgody na wniesienie prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowych, w formie aportu do Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pakości i objęcia z tego tytułu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących między innymi określania zasad zbycia nieruchomości gruntowych, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. W myśl art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji. Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 7 nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji.
Konsultacje wymagane przepisami prawa:
Nie jest wymagane przeprowadzanie konsultacji w przedmiotowej sprawie.
Uzasadnienie merytoryczne:
Gmina Pakość jest użytkownikiem wieczystym mienia określonego w § 2 uchwały, natomiast eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz dostawą wody dla mieszkańców Gminy Pakość zajmuje się spółka komunalna Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o. o. w Pakości. Przekazanie spółce prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 2/48, 2/49, 2/51 oraz 2/52 w formie aportu umożliwi budowę na przedmiotowych nieruchomościach nowoczesnej tłoczni ścieków z punktem zlewnym. Jednocześnie spowoduje podniesienie kapitału zakładowego Spółki, w zamian za co Gmina Pakość otrzyma ekwiwalentną liczbę udziałów w Spółce. Wartość prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości wymienionych w § 2 uchwały została określona w operacie szacunkowym opracowanym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.
Ocena skutków regulacji:
Skutkiem wykonania niniejszej uchwały będzie objęcie przez Gminę Pakość nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o.o.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (8 grudnia 2020, 11:48:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 164